Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Història de l'Art Logo del portal

Pràctiques externes

Des de l'inici de les pràctiques en empreses en la Universitat de València l'any 1996, la llicenciatura d'Història de l'Art ha estat presente en este sempre enriquidor i moltes vegades voluntariós procés. El nostre departament va reconéixer prompte la importància de les pràctiques en institucions públiques i privades per diverses raons. Principalment, pel complement formatiu que podien rebre els nostres alumnes, però també per les possibilitats que s'obrien a partir del contacte amb una realitat social i professional àmplia, i que permetia la definició i defensa d'eixides professionals del nostre àmbit d'actuació.

A partir del curs 2000/2001 les pràctiques formatives externes es van integrar en el pla d'estudis de la llicenciatura com una assignatura optativa de segon cicle, de 10 crèdits, amb equivalència de 150 hores, si bé l'alumnat pot continuar de manera voluntària amb esta experiència o combinant-la amb altres fins a un màxim de 640 hores per curs acadèmic. Al nou grau d'Història de l'Art l'assignatura s'ha mantingut com a optativa en quart curs, amb 6 crèdits i 150 hores. L'assignatura també està present en el Màster d'Investigació en Història de l'Art i Cultura Visual del Departament d'Història de l'Art, igualment com a matèria optativa, de 6 crèdits i 150 hores.
La qualificació s'obté per mitjà d'un informe firmat pel tutor en l'empresa i una memòria que l'alumne entrega al professor responsable de l'assignatura.
Cada curs acadèmic s'oferixen més de dos-centes cinquanta places en uns cinquanta centres, la qual cosa possibilita que les places no triades queden disponibles com a pràctiques voluntàries.

 

Les pràctiques han experimentat nombrosos canvis, però s'ha mantingut el seu objectiu inicial, que no és un altre que complementar la formació universitària de l'estudiant des d'un àmbit socioprofessional. Les àrees i activitats bàsiques amb què treballem, encara que amb enormes transferències entre elles, són les següents:

-Gestió del patrimoni cultural i mercat de l'art: Museus, biblioteques, fundacions, galeries d'art, centres de muntatge d'exposicions i transport internacional d'obres d'art, centres de música, centres de cine...
-Conservació de béns culturals: Centres de conservació i restauració, catalogació de béns culturals...
-Difusió del patrimoni cultural: Tallers didàctics de museus, rutes de patrimoni, agències de viatges, centres d'informació cultural, aplicació de les noves tecnologies en la difusió cultural...
-Didàctica: Centres d'ensenyança, centres d'informació i documentació didàctica, com els CEFIREs...
-Iniciació a la investigació i crítica d'art: Col·laboració en projectes I+D, plans directors, associacions...

Amb el desig de millorar la qualitat de les pràctiques estes van ser sotmeses a un procés d'autoavaluació per part d'un comité intern format per professors, estudiants, personal del GADE i ADEIT, i tutors d'empreses, que va ser avaluat per un comité extern, i va oferir com a resultat una Memòria Final que poden consultar-se a través dels següents enllaços.

 

Pràctiques Externes 2011-2012: Sol.licituds del 4 de juliol al 9 de setembre a la Secretaria departamental. Calendari del Practicum

La Preinscripció de juliol fins al 9 de setembre servix, d'una banda, perquè sapiem el nombre de places necessàries i poder ajustar oferta i demanda (en esta assignatura s'oferixen més del doble de places que alumnes matriculats hi ha en ella, per la qual cosa la majoria pot fer la pràctica en la seua primera o segona opció); i, d'un altre, perquè nostra administració tinga les dades dels alumnes a temps per a formalitzar els acords de pràctiques, la qual cosa permet iniciar-les de manera més àgil.
La matrícula es realitza amb la resta d'assignatures.
La llista d'admesos/as se farà pública en el tauler d'anuncis del Departament i en la www.uv.es/hart, convocant l'alumnat a una reunió informativa per a la distribució i sol·licitud de les places disponibles.
L'oferta de pràctiques es publica en el mes de setembre. Finalment, es procedirà a l'elecció de pràctica.