Logo de la Universdad de Valencia Logo Programa de Doctorado en Dirección de Empresas Logo del portal

Dedicació i durada estudis

DEDICACIÓ

La dedicació als estudis pot ser a temps complet o a temps parcial. La dedicació a temps parcial ha de ser justificada per raons de treball, obligacions familiars, ..., presentant en la preinscripció el corresponent justificant documental, i ha de comptar amb l'autorització de la Comissió Acadèmica de el Programa.

DURADA DELS ESTUDIS

La durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de tres anys a temps complet, i de cinc anys a temps parcial, a comptar des de l'admissió del doctorand / a al Programa fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.

Pròrroga

Si transcorregut l'esmentat termini no s'hagués presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica de el Programa podrà autoritzar, en el cas d'estudis a temps complet, la pròrroga d'aquest termini per un any més, que excepcionalment podria ampliar per un altre any addicional. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys que, així mateix, excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional. La sol·licitud haurà d'estar justificada convenientment i amb el vistiplau de tutor / a i els directors / es de la tesi. (Sol·licitud de pròrroga dels estudis).

A l'efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Baixa temporal

Així mateix, el doctorand/a podrà sol·licitar la seua baixa temporal en el Programa per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud haurà d'estar justificada convenientment i amb el vistiplau de tutor / a i els directors / es de la tesi. (Sol·licitud de baixa temporal).

Canvi de dedicació

Els / Les estudiants amb dedicació a temps complet poden sol·licitar a la Comissió Acadèmica de el Programa el canvi de dedicació a temps parcial, sempre que es tinga un motiu molt justificat per a això. La sol·licitud haurà d'estar justificada convenientment i amb el vistiplau de tutor / a i els directors / es de la tesi. (Sol·licitud de canvi de dedicació).

Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat