Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

Com a requisit general d'accés hauran d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial decret.

El perfil d'ingrés recomanat queda definit per estudis a nivell de postgrau en l'àrea de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques, i dins d'aquesta àrea preferiblement en les següents matèries: Ocupació i Relacions Laborals, Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Gestió Cultural, Sociologia, Antropologia, Demografia, Sostenibilitat, Benestar Social, Política econòmica i Economia pública.

El perfil ha de ser completat amb una formació bàsica en tècniques d'investigació social (que pot haver-se obtingut en la formació de màster o bé en la de grau), així com un coneixement d'anglés que permeta l'accés fluid a referències bibliogràfiques i fonts d'informació internacionals. El nivell d'anglés exigit d'acord amb el marc de referència europeu de les llengües és el B1.
 

REQUISITS/CRITERIS D'ADMISSIÓ:
Com a requisit específic:
a) Hauran de posseir estudis a nivell de postgrau en l'àrea de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques, i dins d'aquesta àrea preferiblement en les següents matèries: Ocupació i Relacions Laborals, Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Gestió Cultural, Sociologia, Antropologia, Demografia, Sostenibilitat, Benestar Social, Política econòmica i Economia pública. Serà la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand.

En cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en l'RD 778/98, o haver aconseguit la Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85, hauran d'haver-lo cursat en programes de Doctorat afins a aquest. L'afinitat serà determinada per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat.