Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Estudis Hispànics Avançats Logo del portal

Taxes Exempcions

Calendari de Valoració, enviament i càrrec de rebuts de matrícula 2024/25 (IUV4/2024)

El preu de la matrícula es fixa cada any en un decret del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris.

Les taxes establertes per al curs 2023/2024 pel Decret 118/2023, de 4 d'agost del Consell són les següents:

  • Obertura d'expedient: 27,34
  • Expedició, manteniment de targetes d'identitat: 5,87
  • Matrícula tutela acadèmica del doctorat per a estudis regulats pel RD 99/2011: 300

El preu per crèdits d'assignatures de màster incloses com a complements de formació específica serà el corresponent al màster de què es tracte.

Pendent publicar Decret de taxes pel curs 2024/2025.

Exempcions:

Només pot aplicar-se l'exempció i procedeix la bonificació si es té reconeguda algunes de les condicions previstes en la normativa durant el període de matrícula per a estudiants de nou ingrés o de la seua renovació en el cas d'estudiants de segona o posterior matrícula.

No procedirà la devolució de taxes si no es tenia reconeguda la condició o el certificat de reconeixement és posterior al període de matrícula.

Dates de matrícula:

Renovació matrícula dels estudiants de segon o posterior curs: de l’1 al 15 d’octubre de 2024.

Matrícula estudiants de nou ingrés període ordinari: del 10 al 17 d’octubre de 2024.

Matrícula estudiants de nou ingrés període extraordinari: del 9 a l’11 de desembre de 2024.

Família nombrosa:

  • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes.
  • De categoria general: Bonificació del 50% de l’import dels drets de matrícula.

Acreditació: S’acredita amb el títol oficial o amb el carnet de família nombrosa.

En cas que el títol es trobe en tramitació s’haurà de presentar la sol·licitud de reconeixement o renovació. Caldrà remetre a l’Escola de Doctorat per registre electrònic la justificació del títol fins al 31 de desembre de l’any en curs, després d’aquesta data s’anul·larà l’exempció i caldrà abonar l’import de la matrícula sense bonificació.

Família monoparental:

  • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes.
  • De categoria general: Bonificació del 50%

Acreditació: títol col·lectiu familiar o carnet individual emés per l’administració competent.

En cas que el títol es trobe en tramitació s’haurà de presentar la sol·licitud de reconeixement o renovació. Caldrà remetre a l’Escola de Doctorat per registre electrònic la justificació del títol fins al 31 de desembre de l’any en curs, després d’aquesta data s’anul·larà l’exempció i caldrà abonar l’import de la matrícula sense bonificació

Víctimes de bandes armades i elements terroristes:

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes tant els estudiants/tes que hagen sigut víctimes, com els seus cònjuges no separats legalment i fills.

Acreditació: certificat emés pel ministeri de l’interior.

Víctimes d'actes de violència de gènere:

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes tant les estudiantes que hagen sigut víctimes, com els fills i les filles a càrrec seu menors de vint-i-cinc anys.

Acreditació i temporalitat limitada al període d’execució de:

  • Ordre de protecció a favor de la víctima en vigor.
  • Informe del Ministeri Fiscal que indique que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicte ordre de protecció.
  • Sentència judicial condemnatòria definitiva o firme amb validesa per la durada de les mesures de protecció i seguretat a favor de la víctima.

Estudiants/tes amb discapacitat:

Exempció total del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius afectats per una discapacitat igual o superior al 33%, llevat de l’assegurança escolar, si escau.

Acreditació: document emès per l’òrgan competent de l’administració.

Estudiant/tes que haja estat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat:

Exempció total del pagament de les taxes.

Acreditació: a través de les direccions territorials provincials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana.

Estudiant/tes que estiga en situació d'exclusió social:

Exempció total del pagament de les taxes.

Acreditació: Podrà acreditar-se amb la resolució aprovatòria de la renda valenciana d’inclusió o mitjançant informe dels serveis socials municipals.

Temporalitat: Mentre la situació de la persona no canvie y/o es mantinga la prestació. Per tant, caldrà acreditar la situació actualitza a la data del tràmit, en el curs vigent.