Logo de la Universitat de València Logo Programa de doctorat en Parasitologia Humana i Animal Logo del portal

Els programes de doctorat han d'incloure aspectes organitzats de formació investigadora que no requereixen la seua estructuració en crèdits ECTS i han de comprendre tant formació transversal com específica de l'àmbit de cada programa, si bé en tot cas l'activitat essencial del doctorant és la investigadora.

L'organització d'aquesta formació i els procediments per al seu control s'han d'expressar en la memòria per a la verificació dels programes de doctorat i han de formar part de la posterior avaluació als efectes de la renovació de l'acreditació dels programes esmentats.

Les activitats de formació realitzades pel doctorand es recullen en el document d'activitats.