Logo de la Universitat de València Logo Programa de doctorat en Parasitologia Humana i Animal Logo del portal

El requisit general per a l'accés haurà d'estar arreplegat en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona del dit Reial Decret.

Com a perfil idoni d'accés s'estableix haver cursat el "Màster Universitari en Malalties Parasitàries Tropicals" de la Universitat de València - Estudi General (UVEG), o bé estar en possessió del "Diploma d'Estudis Avançats (DEA) ", obtingut d'acord amb el que disposa el RD778/98, o bé haver aconseguit la "Suficiencia Investigadora" segons allò que s'ha regulat pel RD 185/85, sempre en l'àmbit de la Parasitologia, i molt especialment en el marc dels Programes de "Parasitologia Humana i Animal" d'altres RD. En este supòsit, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat aplicarà directament la consideració dels criteris bàsics de valoració de mèrits, sense necessitat de requerir complements formatius específics.

També podran ser admesos altres perfils d'accés diferents a l'anterior supòsit i que fan referència a haver cursat estudis de Màster Universitaris diferents a l'assenyalat en el punt anterior, i inclús en Programes de Doctorat diferents (amb o sense DEA o Suficiència Investigadora), però en qualsevol cas sempre afins al Programa per al que se sol·licita el Verifica. Com a estudis afins es considera aquells estudis de continguts relacionats amb la Parasitologia i que poden estar integrats en branques de la salut humana (com per exemple malalties tropicals, malalties infeccioses, etc.) i animal (com per exemple, zoonosi, malalties parasitàries, etc.)

En aquests supòsits, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat decidirà sobre la seua admissió i valorarà la pertinència de dur a terme uns complements deformació apropiats.

A més, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat requerirà del sol·licitant tota la documentació pertinent sobre el Curriculum Vitae, amb la finalitat d'establir la pertinent valoració dels mèrits d'acord al criteri següent:

 • Curriculum Vitae: 90%, segons el barem següent:
  • Expedient acadèmic personal del títol universitari Licenciatura/Diplomatura/Grado: 30%;
  • Expedient acadèmic personal de Màster Oficials: 30%
  • Beques amb homologació oficial: 10% Idiomes acreditats:
  • Idiomes acreditats: 10% Sistema de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MCER)
  • Altres Mèrits: 10% Experiència professional, articles, congressos, etc.
 • Entrevista Personal: 10%

En el cas que la Comissió Acadèmica ho requerisca (bàsicament en el cas que la demanda supere l'oferta), es podrà realitzar una entrevista personal amb el sol·licitant a fi d'aportar més informació sobre la seua formació prèvia, o inclús per a definir les possibles necessitats de formació complementària a incloure en el seu document d'activitats. Realitzada la valoració dels sol·licitants per part de la Comissió Acadèmica, s'emetrà un informe raonat d'afinitat i es determinarà els sol·licitants acceptats i els rebutjats.