Logo de la Universitat de València Logo Programa de doctorat en Parasitologia Humana i Animal Logo del portal

 1. Normativa específica Màster
 2. Normativa específica Doctorat
 3. Normativa específica títols propis
 4. Normativa general
 5. Normativa, equivàlencia i títols
 6. Legalització documents acadèmics
 7. Pràctiques, Mobilitat i reconeixement llengües
 8. Beques
1. Normativa específica Màster
 • Reglament regulador de la concessió de premis extraordinaris de màster a la Universitat de València. ACGUV 179/2023
 • Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València. ACGUV 199/2017
 • Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ACGUV 178/2023.
 • Reglament de permanència dels estudiants i les estudiants de la Universitat de València. (ACSUV 349/2009)
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • Reglament per al desenvolupament de la menció dual en titulacions oficials de la Universitat de València. ACGUV 322/2023Model de conveni i de programa formatiu.
 • Reglament de Programes de Doble Titulació de Grau i Màster Oficial. ACGUV 6/2024
2. Normativa específica Doctorat
3. Normativa específica títols propis
4. Normativa general (Estudis, Drets estudiants i Preus Públics)
 • Codi de convivència i bones pràctiques de la UV.
 • Protocol d'actuació davant pràctiques fraudulentes a la Universitat de València. ACGUV 123/2020
 • Protocol d'Atenció a la Identitat i a l'Expressió de Gènere de la Universitat de València. ACGUV 138/2019.
 • Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 107/2017.
 • Reglament d'avaluació i qualificació de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 108/2017.
 • Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua qualitat.
 • Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, modificat pel Reial Decret 96/2014, modificat pel Reial Decret 22/2015, pel que s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.
 • Ordre 86/2010, procediment per a la implantació d’ensenyaments universitaris oficials
 • Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
 • Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. ACGUV 127/2010.
 • Carta de Drets i Deures dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Decret 170/2019, de 2 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2019/2020.
5. Normativa, equivàlencia i títols
 • Reial Decret 889/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència  i de convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per a establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques anteriors.
 • Acord 9/2016, Reglament regulador per a la declaració d'equivalència de títols estrangers d'Educació Superior a nivell acadèmic de doctorat.
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, sobre pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu al Títol.
 • Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.
 • Ordre ECD/760/2013, de 26 d’abril, per la que s’estableixen els requisits d’expedició del títol del programa Erasmus Mundus.
 • Llei 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.
6. Legalització documents acadèmics
 • Ordre de 16 d'abril de 1990 sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de surtir efectes en l’estranger.
 • Real Decreto 1497/2011, de 24 d'octubre, pel qual es determinen les funcionaris i autoritats competents per a realitzar or qual es determinen els funcionaris i autoritats competents per realitzar la legalització única o postil·la prevista pel Conveni XII de la Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat, de 5 oct 1961
 • Orden JUS/1207/2011, de 4 de maig, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de Postil del Ministeri de Justícia i es regula el procediment d'emissió de postil·les en suport paper i electrònic
7. Pràctiques, Mobilitat i reconeixement llengües
8. Beques
 • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.