Logo de la Universitat de València Logo Programa de doctorat en Parasitologia Humana i Animal Logo del portal

Els premis extraordinaris de doctorat han de premiar les tesis doctorals de qualitat excepcional d'acord als mèrits al·legats. Només es valoraran els mèrits que els i les sol·licitants hagen al·legat i acreditat i s'hagen assolit entre l'1 d'octubre del curs en què el candidat es va matricular en el programa en què ha obtingut el grau de Doctor, fins a la data de la convocatòria i en tot cas fins als dos cursos següents a la lectura de la tesi doctoral.

Es podrà atorgar cada curs acadèmic almenys un premi extraordinari per àrea, sempre que en el període corresponent s'hi hagen defensat i aprovat, com a mínim, deu tesis.

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol dels dos cursos acadèmics posteriors al de la defensa de la tesi. Aquest termini es podrà prorrogar fins que hi haja dotació de premis en l'àrea.

En l'avaluació dels candidats i les candidates es tindrà en compte:

  1. Els informes emesos pels membres del tribunal avaluador de la tesi doctoral i, si escau, la menció internacional.
  2. Les publicacions o contribucions més rellevants en les quals apareguen els resultats de la tesi doctoral.
  3. Altres mèrits relacionats directament amb els estudis de doctorat.

La valoració dels mèrits dels candidats i les candidates es realitzarà d'acord amb el barem que el Consell de Govern, a proposta de l'Escola de Doctorat, establisca abans de la convocatòria dels premis.

Normativa reguladora