Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Seguint la filosofia del RD99/2011, el doctorand és un investigador en formació. Així, les activitats formatives propostes en el present programa integren la formació doctoral tant en competències investigadores com en coneixements i habilitats relacionades amb les temàtiques i qüestions substantives de la disciplina. A més, el desenvolupament d'aqueixes competències ha de promoure la carrera investigadora i la transmissió del coneixement a la societat.

Seminaris/tallers transversals (ST).

Es proposen 6 tallers que tot doctorant ha de realitzar i superar al llarg del programa tant si ho realitza a temps complet o a temps parcial. Tenen com a objectiu desenvolupar les principals competències investigadores i sistematitzar els seus coneixements, promoure les seues destreses i millorar les seues actituds cap a la investigació.

Seminaris/Tallers específics (SE) en l'àmbit disciplinar del programa, en temàtiques interdisciplinàries i/o en metodologies d'investigació rellevants.

El seu objectiu primordial és la presentació de projectes i programes d'investigació d'investigadors prestigiosos en la disciplina, provinents d'altres Universitats oferint també oportunitats als doctorands a tenir una sessió de consulta amb l'investigador sobre temàtiques d'interès mutu.

Jornades Anuals de Presentació de Resultats (JAPR) dels Doctorands i Seguiment dels progressos i resultats obtinguts durant l'últim any.

És un punt àlgid en el pla formatiu anual del Programa. Durant aquestes Jornades els estudiants presenten els seus treballs i progressos realitzats durant l'últim any. Un professor (que no és ni el director ni el tutor del doctorant) proporciona feedback i realitza qüestions sobre el treball presentat i la resta de participants poden plantejar també peguntas al doctorant que està presentant el treball. Per part dels professors que realitzen la “discussió” sobre el treball es procura generalitzar els suggeriments de millora perquè siguen d'utilitzada els altres doctorands participants. Per aquesta raó la participació dels doctorands al llarg de la Jornada Anual és obligatòria.

Participació i presentació de treballs en Congressos (PC) científics internacionals o nacionals i també en Fires o Jornades professionals sobre Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans.

Es tracta d'estimular que el doctorand participe en congressos científics presentant treballs de la seua investigació i cercant activament retroalimentació i idees per a la seua millora. A més s'estimula la participació a les diferents sessions i una participació activa fent preguntes i comentaris als treballs que es presenten.

Estades d'investigació (EI) en universitats estrangeres.

Es pretén que la major part dels doctorands realitzen una estada en centres d'investigació estrangers actius i prestigiosos en la temàtica d'investigació del doctorand. Aqueixes activitats es planifiquen prèviament perquè el doctorand conega els treballs de l'equip investigador receptor i també es planifica determinant les activitats que realitzarà durant la seua estada i els productes/resultats que s'esperen de la mateixa.
A més s'anima al fet que el doctorand realitze almenys una presentació davant l'equip del centre receptor sobre la seua investigació amb una breu descripció del Doctorat i del centre d'Investigació en el qual està cursant el seu doctorat.