Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Economia Industrial

Codi programa: 3114

Regulació: Real Decreto 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorat-economia-industrial

Organització:Departament d’Anàlisi Econòmica

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València (UVEG)

Coordinador/a del programa:Dr. José Jorge Sempere Monerris (provisional)

Places ofertes de nou ingrés:20 places

Objectius: El doctorat en Economia Industrial persegueix la consecució de quatre objectius formatius específics: -L'adquisició de coneixements sobre com es comporten els agents econòmics. -La comprensió del funcionament dels mercats, fonamentalment quan aquests es comporten de manera imperfecta. -L'aprenentatge de l'instrumental necessari per analitzar les conductes dels agents econòmics i dels mercats, tant qualitativament com quantitativament. -La integració en l'anàlisi de l'economia industrial. El paper de l'estat, tant des de la perspectiva de la regulació dels mercats, com des de la implementació de les polítiques microeconòmiques. Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Ensenyament Superior, que són: comprensió sistemàtica del camp d'estudi de les ciències jurídiques, i domini de les seues habilitats i mètodes de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar, un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; i capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Descripció: Atès que el programa oficial de postgrau en Economia Industrial té una orientació investigadora i acadèmica, la majoria dels seus estudiants realitzen la tesi doctoral, bé en el mateix programa de postgrau, bé a universitats estrangeres. Com que és un programa de postgrau rigorós, amb continguts d'elevada qualitat, i exigent, es destina a estudiant realment motivats per formar-se com a experts en economia industrial, en els seus dos vessants fonamentals: mercats i organitzacions. Les tesis doctorals defensades en el programa de doctorat vigent són nou (gairebé totes amb menció europea) i l’any que ve se’n defensaran quatre més. Cal destacar que el finançament per a les tesis doctorals s'ha obtingut, principalment, mitjançant beques concedides a programes competitius: la majoria dels doctorands ha gaudit d'una beca FPU del Ministeri o d'una beca FPI de la Conselleria de la Generalitat. Fins i tot alguns estudiants que realitzen la tesi a universitats estrangeres (dues d’americanes, Califòrnia i Maryland, una a Holanda, una a França) han estat finançats per aquestes universitats, atesa la seua excel•lent formació i coneixements. Fins al moment, tots els egressats del doctorat han trobat feina i treballen amb contractes postdoctorals (2 a universitats o instituts de recerca europeus) o en l'empresa privada, fins i tot nord-americanes.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: jose.j.sempere@uv.es