Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional

Segons el R.D 99/2011, 28 de gener, els requisits d'accés al doctorat són els següents:
1. Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
2. Així mateix, hi poden accedir els qui estiguen en algun dels supòsits següents:
a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'ensenyament superior, que habilite per a l'accés a màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster. csv: 10389623.
b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, d’acord amb les normes de dret comunitari, ha de ser almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori complements de formació.
c) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut de conformitat amb anteriors ordenacions universitàries.
En el cas d'estar en possessió de títols obtinguts d’acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologació, s'ha de comprovar que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de grau i de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estiga en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.
Requisits específics d'admissió:
a) Els doctorands han d’haver cursat el màster en Cooperació al Desenvolupament, el màster de Gestió i Promoció del Desenvolupament Local o el màster en Gestió de Recursos Hídrics, associats a aquest programa de doctorat. En cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el RD 778/98, o d’haver aconseguit la Suficiència Investigadora, segons
el que regula el RD 185/85, els han d'haver cursat en programes de doctorat
afins a aquest.
b) També hi poden ser admesos els qui hagen cursat altres estudis de màster que, segons el parer de la comissió acadèmica, tinguen continguts semblants als que estableixen els anteriorment citats. De la mateixa manera, s'accepten estudiants que provinguen d'altres màsters, sempre que realitzen els complements formatius especificats en el punt 3.4.
Els estudiants que complisquen els requisits anteriors, poden accedir al programa
de doctorat. La Comissió Acadèmica Universitària és l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand.