https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

Del total de places que la Universitat estableix per a cada titulació, es farà una reserva per a les diverses vies d'accés, corresponent a l'accés per Batxillerat i Cicles Formatius la quota més nombrosa.

  • Majors de 25 : 3% de les places, amb la prova d’accés superada.
  • Majors de 40 : 1% de les places, amb acreditació per experiència professional.
  • Majors de 45 : 1% de les places, amb la prova d’accés superada.
  • Titulats universitaris: 3 % de les places per a persones que tinguen una titulació universitària o equivalent.

A més, cal tindre en compte les següents situacions personals que permeten accedir a través de quotes reservades específiques:

Persones amb discapacitat (5% de les places)

Disposar del 33% de discapacitat o ser estudiant amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat.
 

Esportistes d'Alt Nivell o d'Elit [Nivells A ó B] (3 % de les places)

En el cas del Grau en Fisioteràpia i del Grau en Mestre/a d’Educació Primària s’establirà una quota addicional  5 %, i del 10 % en el cas del Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Aquesta reserva es mantindrà fins a la convocatòria extraordinària de juliol.

Oferta de places de nou ingrés per al curs 2022-2023

Grau Places
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 150
+ 50 a Ontinyent