https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

El Decret 146/1986 de 24 de novembre del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G. núm. 508 de 19 de gener de 1987), crea l'Institut Valencià d'Educació Física (I.V.E.F.) depenent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (Direcció General de l'Esport) com a centre d'ensenyament superior de formació docent per a l'obtenció dels títols acadèmics que la legislació vigent establisca, així com per a l'especialització i el perfeccionament dels titulats en Educació Física.

En virtud del Conveni subscrit el 15 de febrer de 1988 entre la Universitat de València i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, es va adscriure singular i provisionalment a la Universitat de València, començant les classes en el el curs acadèmic 1987-88, amb un total de 80 alumnes.

El Reial Decret 1423/1992, de 27 de novembre, sobre incorporació a la Universitat dels ensenyaments d'Educació Física, va establir que els esmentats ensenyaments es desenvoluparan en les universitats, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de la Reforma Universitària.

D'aquesta manera, en 1997, per Decret 143/1997, d'1 d'abril, del Govern Valencià, s'integren en la Universitat de València els ensenyaments d'Educació Física i el Centre on s'impartixen, l'Institut Valencià d'Educació Física, el qual adequarà la seua estructura organitzativa i el seu funcionament als Estatuts de la Universitat de València.

Eixe mateix any, la Junta de Centre de l'Institut Valencià d'Educació Física acorda, per unanimitat, la proposta de canvi de denominació del mateix pel de FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT, que és remesa al Claustre de la Universitat de València i aprovada pel Ple del Consell Social de la Universitat de València-Estudi General, en reunió de data 22 de desembre de 1997.

El Decret 123/1998, d'1 de setembre, del Govern Valencià, modifica la denominació del centre "Institut Valencià d'Educació Física" pel de "Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport".

D'altra banda, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, exigida pel procés de construcció de l'Espai Europeu d'Ensenyances Superiors (EEES), iniciat en 1999 amb la declaració de Bolonya. Tot això de conformitat amb el que preveu l'article 37 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en la seua nova redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica l'anterior i que establix les directrius, condicions i el procediment de verificació i acreditació, que hauran de superar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols inclosos en el Registre d'universitats, Centres i títols (RUCT), regula els estudis de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per al nou títol de Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que inicia la seua implantació progressiva en el curs 2009-2010.

La FCAFE es troba situada des del 20 d'octubre del 2003, en el Campus de Blasco Ibáñez, carrer Gascó Oliag núm. 3 (46010) València.