Logo UVGrau en Comunicació AudiovisualFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Recursos i instruccions per a la docència no presencial en la FFTiC

  • 20 d’abril de 2020
Image de la noticia

Instruccions específiques dirigides al professorat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació sobre el desenvolupament d’activitats acadèmiques davant les mesures extraordinàries establertes per la Comunitat Valenciana, el govern estatal i la Universitat de València en relació amb el Covid-19, a partir de les instruccions del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística de la UV de 16 de març de 2020 (http://links.uv.es/R8JGw0b).

Recursos Avaluació en línia

Tutorials en video i documents que permeten facilitar la confecció i administració de proves d’avaluació, disponible al web del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa:

https://www.uv.es/uvweb/centre-formacio-qualitat-manuel-sanchis-guarner/ca/innovacio-educativa/serveis-multimedia/recursos-avaluacio-linia-1286126504381.html


Suspensió de tota activitat docent presencial

Com s’ha informat des de l’UV, la interrupció de les activitats acadèmiques presencials no implica la seua suspensió total. A partir del dilluns 23 de març, la docència presencial es substitueix per docència no presencial a través d’Aula Virtual i de les eines de les quals aquesta plataforma disposa.

El professorat informarà a l’estudiantat matriculat en l’assignatura sobre la manera en què organitzarà i impartirà la docència d’aquesta. Totes les comunicacions entre el professorat i l’estudiantat es realitzaran a través d’Aula Virtual i/o les adreces de correu electrònic institucionals.

Hi ha per tant dues opcions per a impartir la docència:

Síncrona: Mitjançant l’eina Blackboard Collaborate (o semblants) per a classes virtuals, on el professorat i tot l’alumnat del grup es connecten simultàniament. Amb aquesta opció, cal procurar que la docència es faça en l’horari habitual de l’assignatura (prèvia comunicació a l’estudiantat) per evitar solapaments.

Asíncrona: Mitjançant Aula Virtual, on el professorat posa a l’abast de l’estudiantat el material necessari per a seguir els continguts (apunts en PDF, presentacions PPT amb narració enregistrada, qüestionaris, enllaços a recursos, etc.). Aquesta opció és la més recomanable en aquests moments si no s’ha fet mai ús d’eines virtuals per a docència síncrona i també per evitar sobrecàrregues a les plataformes virtuals.
Aquestes mesures no impliquen, de manera directa i en aquests moments, una modificació del calendari lectiu.

El professorat, amb indicacions de les CAT i coordinacions de curs i d’assignatura, explicarà a l’alumnat la forma de treballar aquestes setmanes, amb l’Aula Virtual com a eina fonamental de comunicació. És necessari adaptar i dosificar el material docent, tot evitant una càrrega de treball excessiva per a l’estudiantat.


Eines per a la realització de la docència no presencial

La docència no presencial, com s’ha indicat, es realitzarà a través d’Aula Virtual, que estarà operativa en tot moment i compta amb el reforç del SIUV. No obstant això, es recomana un ús racional de la plataforma, que es limite a penjar material i comunicar-se amb l’estudiantat mitjançant correu intern i fòrums.

Per a la publicació d’arxius i vídeos superiors a 200Mb (màxim per arxiu a AV), la UV recomana proveir enllaços a OneDrive o el mmedia (https://mmedia.uv.es).

La llicència corporativa de Microsoft Office 365 dóna accés gratuït a tot el paquet ofimàtic Office i posa a disposició del professorat 1TB d’emmagatzematge en OneDrive. Les indicacions per a la seua descàrrega es poden trobar en: https://angela.uv.es/x/VrHV.

NOTA: Per a poder disposar de 1TB d’espai a OneDrive, cal tenir un compte Microsoft amb la llicència institucional. Per favor, seguiu les instruccions del Servei d’Informàtica o bé contacteu amb aquest servei si necessiteu suport tècnic.

S’ha activat per a tot el professorat a l’Aula Virtual l’eina integrada Blackboard Collaborate, que permet la videoconferència amb els i les alumnes del grup. Es pot consultar el manual d’ús en: https://angela.uv.es/x/2YFnAg.

NOTA: Consulteu opcions sobre la docència síncrona més amunt. No podem garantir que no hi haurà problemes tècnics derivats del nombre de persones usuàries en els grups nombrosos o de la pròpia saturació del sistema. Cal fer un ús el més racional possible ateses les circumstàncies de cada grup i/o modalitat de docència.

El mitjà oficial per a la comunicació docent entre el professorat i l’estudiantat és el correu electrònic institucional UV.

S’ha habilitat el portal UVonline (www.uv.es/online), que compta amb un motor de cerca de preguntes freqüents sobre les eines TIC de què es pot disposar, això com d’alguns enllaços i una altra informació d’interès per a la docència no presencial.

Per a qualsevol mena d’assistència tècnica remota relacionada amb l’ús dels serveis i aplicacions UV, per favor dirigiu-vos al Centre d’Atenció a l’Usuari (http://solicitudes.uv.es), tot indicant el vostre número de telèfon per a que contacten amb vosaltres.


Informació addicional d’interès:

Des del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius s’ha elaborat un document sobre com fer una transició ordenada a la docència no presencial, que podeu consultar al següent enllaç:

https://links.uv.es/63U9wL4

També, el grup d’innovació educativa SLATES, coordinat per la prof. Inés Rodríguez des del Departament de Filologia Francesa i Italiana de la FFTiC, ha elaborat una guia molt útil amb consells, materials i recursos per a la docència no presencial, que podeu consultar al següent enllaç:

https://links.uv.es/dfYAu1i


Activitats docents que requereixen, necessàriament, presencialitat

Les activitats docents que requereixen necessàriament presencialitat, com per exemple les pràctiques, les exposicions/proves orals, o les tasques d’interpretació simultània/consecutiva, queden suspeses.

No obstant això, el professorat valorarà la possibilitat de realitzar activitats no presencials o un altre tipus d’activitats formatives que permeten adquirir, en la mesura del que siga possible, els coneixements i competències requerits en aquestes assignatures. En aquest sentit, la Comissions Acadèmiques dels Títols (CAT/CCA) avaluaran si les activitats previstes permeten l’avaluació d’aquestes competències.

Una vegada represa l’activitat presencial els centres reprogramaran, en el seu cas i dins del període lectiu, les activitats presencials imprescindibles per a adquirir la formació necessària en aquestes assignatures.


Activitats d’avaluació

Les guies docents continuen sent el marc de referència pel que fa a la programació de continguts i els procediments d’avaluació, si bé caldrà adaptar ambdós aspectes. El Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística entén que les guies docents queden modificades en aquestes circumstàncies excepcionals. No obstant això, des del Centre entenem que aquestes modificacions han d’estar supervisades i han de rebre el vistiplau de les CAT/CCA.

Les activitats d’avaluació previstes durant el període de suspensió presencial de l'activitat seran substituïdes, en la mesura que siga possible, per altres formes d’avaluació que puguen realitzar-se amb les eines de docència no presencial anteriorment esmentades.

Si l'activitat d’avaluació presencial no és substituïble per una altra en modalitat no presencial es posposarà fins que sigui possible realitzar-la.

Si no és possible cap de les opcions anteriors, se suprimirà l'activitat d'avaluació prevista, sense que això puga implicar un perjudici en el càlcul de la qualificació final de l'assignatura.


Tutorització i defensa de TFG i TFM

La tutorització dels TFG i TFM s'ha de continuar realitzant, encara que de forma no presencial per a que l’estudiantat puga continuar treballant.

En el cas de TFG que requereixen d’equipament tècnic especial, com ara a les titulacions de Comunicació Audiovisual i Periodisme, les CAT valoraran les alternatives a l’abast de l’estudiantat en cas de no poder comptar al material del Taller d’Audiovisuals (TAU).

En el cas que durant el període de mesures excepcionals estiga prevista la defensa de TFG/TFM, es possibilitarà que aquesta es realitze de forma no presencial, mitjançant els mecanismes que les CAT establesquen com a més adients per a cada titulació. Si no és possible realitzar la defensa de forma telemàtica, les CAT i la Coordinació Acadèmica del Centre establiran els procediments alternatius per a l’avaluació.


Pràctiques Externes

Se suspenen temporalment totes les pràctiques externes presencials.

Podran continuar realitzant-se de manera telemàtica aquelles pràctiques que ja estiguen formalitzades i iniciades i per a les quals l'entitat col·laboradora assegure que és possible desenvolupar les activitats formatives de forma no presencial.

L'estudiantat mantindrà` informat en tot moment la persona que realitza la tutorització acadèmica de la pràctica. Si la pràctica formalitzada pot continuar-se de manera telemàtica, és necessari comunicar-ho a l’adreça de correu electrònic uvpracticas@uv.es i seguir les instruccions que s'estableixen per a la modificació́ de l'acord de pràctiques.

Per a resoldre qualsevol dubte sobre les pràctiques externes pot enviar-se un correu electrònic a uvpracticas@uv.es.

Pot consultar-se informació́ més detallada en:

https://www.uv.es/uvpracticas/comunicadosuv.pdf

Defensa de Tesis Doctorals

Durant el període de durada de mesures extraordinàries no s’autoritzarà̀ la defensa de Tesis Doctorals de manera presencial.

L'acte de defensa de Tesis Doctorals que haja de realitzar-se, de manera imprescindible, durant aquest període, es realitzarà a través de videoconferència, prèvia autorització de l'Escola de Doctorat.

Les activitats transversals de doctorat s'imparteixen de forma no presencial, per la qual cosa es mantenen amb les seues programacions previstes i establertes prèviament.

Pot consultar-se informació́ més detallada en la pàgina web de l'Escola de Doctorat (https://www.uv.es/escola-doctorat).


En qualsevol cas, totes aquestes mesures podran modificar-se a mesura que es produïsquen canvis dictats per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, és important indicar que la font oficial de comunicació de la Universitat de València és el seu web institucional. Aquesta web s’actualitzarà i en ella s’informarà de l’evolució de les mesures excepcionals nacionals i autonòmiques i de les actuacions específiques de la nostra universitat.