Logo UVGrau en Enginyeria InformàticaEscola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) Logo del portal

Perfil d'ingrés recomanat

L'ordre de 25 de novembre de 1999, relaciona cadascuna de les vies d'accés que componen les Proves d'Accés a la Universitat amb titulacions universitàries oficials. L'elecció per part de l'estudiant de la modalitat de batxillerat que va a cursar, li donarà preferència en el nombre de titulacions universitàries a les quals podrà optar una vegada superada les Proves d'Accés a la Universitat.

Per a accedir al Grau d'Enginyeria informàtica es recomana que l'estudiant haja realitzat el Batxillerat de Ciència i Tecnologia, encara que altres branques que tinguen a veure amb societat i ciència poden ser també adequades. Cas de ser necessari, s'oferiran cursos de nivell per als alumnes de nou ingrés que necessiten un reforç en Matemàtiques per a poder incorporar-se adequadament als estudis.

El perfil de l'estudiant que millor s'adapta a aquesta titulació inclouria com a aspectes destacats:
- Interès per les noves tecnologies.
- Capacitat d'abstracció i de resolució de problemes.