University of Valencia logo Logo ICT Service [SIUV] Logo del portal

¿Qui pot accedir a Tirant?

En principi, qualsevol investigador de la Comunitat Valenciana pot realitzar una sol·licitud d'hores de càlcul per al 50% de Tirant. A més, poden sol·licitar temps del 50% assignat a la XES, seguint els formularis arreplegats en la web de la XES en el BSC.

Protocol d'accés

 • Cada petició d'activitat a desenvolupar en Tirant haurà de ser presentada per un investigador (Investigador Responsable de l'activitat) que ha de ser membre d'un projecte de recerca vigent. Aquest projecte ha d'estar finançat per una institució d'àmbit internacional, nacional o autonòmic, previ concurs públic en règim de publicitat, transparència, objectivitat i concurrència competitiva.
 • El formulari de sol·licitud inclourà la següent informació:
 1. Una descripció de l'activitat a desenvolupar en Tirant. En particular, s'haurà d'especificar la relació amb el projecte científic global en el qual s'emmarca l'activitat proposada, incloent el nombre de referència del citat projecte.
 2. Una justificació que aquesta activitat exigeix l'accés a Tirant.
 3. Un breu CV de l'Investigador Responsable de l'activitat o, si escau, de l'Investigador Principal del projecte científic en el qual s'emmarca. S'inclouran les referències als articles més rellevants en els últims cinc anys.
 4. Una descripció tècnica del programari i els recursos exigits a Tirant.

Procés d'avaluació

Una vegada emplenada i enviada la sol·licitud d'hores de càlcul, aquesta passarà a ser avaluada per un comitè de 5 científics que determinaran si el seu projecte pot o no ser executat en la màquina de la Xarxa Espanyola de Supercomputació, Tirant. Per a açò s'utilitzaran els següents criteris:

 • Qualitat del projecte científic global en el qual s'emmarca l'activitat (20%).
 • Importància de l'activitat proposada, així com la dels càlculs realitzats en Tirant per a l'assoliment de l'objectiu del projecte (30%).
 • Credencials científiques del grup de recerca sol·licitant (10%).
 • Experiència prèvia en el càlcul d'altes prestacions (10%).
 • Necessitat real d'un supercomputador per a poder dur a terme els càlculs (20%).
 • Conveniència tècnica de l'activitat proposada a l'arquitectura de Tirant (10%).

Obligacions de l'usuari

 • Enviar al Comitè d'Accés una còpia electrònica d'aquelles publicacions (articles, actes de congressos, etc.) basades en resultats obtinguts gràcies a l'ús dels recursos de Tirant.
 • Citar explícitament aquest ús en aquestes publicacions (p. ex.,secció agraïments).
 • Seguiment de les regles d'ús de Tirant, i de les polítiques de seguretat i confidencialitat de la XES.
 • Garantir que no s'utilitzaran els resultats obtinguts usant Tirant amb ànim de lucre, i que seran utilitzables solament sota els termes de Recerca Pública.
 • Subministrar al Comitè d'Accés qualsevol informació o documentació addicional (vídeos, presentacions multimèdia, etc...) per al seu ús com a material de difusió de les activitats desenvolupades en Tirant.

Sol·licituds d'accés

L'accés al servei es gestiona mitjançant un Comitè d'Accés, integrat per científics encarregats de valorar cadascuna de les sol·licituds d'accés i planificar l'accés als recursos disponibles. Els recursos s'assignen per un període de 4 mesos, després de la qual cosa és necessari presentar una nova sol·licitud d'accés o un projecte de continuació. Es permet fer dos peticions de continuació, d'una mateixa sol·licitud inicial. En aquest cas, a la sol·licitud inicial s'ha de plantejar el pla de treball per cadascun dels períodes de la sol·licitud, especificant clarament quines parts es duran a terme en cadascun d'ells. El model triat és anàleg al que existeix actualment en el BSC, que ha demostrat amb escreix la seua validesa. L'obertura i la finalització dels terminis per a presentar les sol·licituds seran degudament publicats tant a la web de Tirant com als usuaris de càlcul científic de la UV. En el moment de la publicació, els 3 períodes son:

1Q del 15/03 al 15/07
2Q del 15/07 al 15/11
3Q del 15/11 al 15/03 (+1 any)

Models de sol·licitud d'hores de càlcul

Per a realitzar la sol·licitud d'hores de càlcul,s'ha d'emplenar el model que corresponga a les vostres necessitats. Hi ha dos models disponibles: sol·licitud d'hores de càlcul per a un projecte nou o bé sol·licitud de continuació d'un projecte ja existent, que per qualsevol motiu necessita de més hores de càlcul.

Instruccions per a la 'emplenament dels formularis

Els formularis són fitxers PDF que cal completar. Recomanem que s'use Acroread. Una vegada tot emplenat, cal enviar-ho adjunt per correu a tirant@uv.es o seguir les instruccions de Acroread després de "Enviar formulari". Recorde que hi ha dues versions, una per als projectes nous i una altra per a demanar una renovació d'un projecte actualment aprovat.

Accés a la XES

Finalment, recordar-vos que també podeu fer ús del temps de càlcul assignat a la XES, mitjançant l'ús del següent formulari web.

En aqueix cas, serà el comitè d'accés de la XES el que avalue la vostra sol·licitud i decidisca en quin node de la XES s'executarà el vostre treball (en cas de ser admès per a ser executat).