Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) Logo del portal

1. Semiconductors de gap ample per a l'optoelectrònica ultravioleta (ZnO, ZnMgO, delafosites)

 • Preparació de capes primes per ablació làser (PLD)
 • Caracterització òptica (absorció, reflectividad, luminescència)
 • Dopat i propietats de transport

2. Superfícies i interfases

 • Fotoemisió en sistemes metall/semiconductor (XPS, UPS, ARUPS, PED)
 • Superfície de Fermi en sistemes 2D
 • Estructura de bandes de semiconductors (ARUPS)

3. Semiconductors baix altes pressions

 • Estructura electrònica sota altes pressions
  • Propietats òptiques i de transport sota pressió
  • Fases d'alta pressió i fases metastables
 • Dinàmica de la xarxa sota altes pressions
  • Efecte Raman i absorció infraroja sota altes pressions
 • Estructura cristal·lina sota altes pressions
  • Difracció i absorció de RX
  • Equacions d'estat
  • Diagrames de fase estructurals

4.   Materials en condicions extremes

 • Altes temperatures sota altes pressions: escalfament làser en cel·la de diamant
 • Corbes de fusió sota altes pressions
 • Diagrames de fase estructurals a altes pressions i temperatures