Logo de la Universdad de Valencia Logo Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento Logo del portal

Carta de servicios del Instituto

Misión, Visión y Valores
 

La Misión del Instituto refleja su razón de ser y su propósito a largo plazo. Según los artículos 1 y 2 del Reglamento de Régimen Interno del Instituto:

Article 1. … Són fins generals de l’Institut fomentar, coordinar i dur a terme activitats  centífiques i tècniques destinades al desenvolupament del coneixement sobre l’economia  social i cooperativa en la seua àmplia accepció interdisciplinar, que inclou, entre d’altres, les cooperatives, societats laborals, mutualitats, associacions, fundacions i altres organitzacions
voluntàries i sense ànim de lucre del tercer sector, així com a promoure la divulgació, la  difusió i la transferència o explotació dels resultats de la investigació, sense perjudici de les  activitats de caràcter formatiu, de postgrau i doctorat o d’assessorament que, d’acord amb la  legislació vigent, Puga dur a terme en l’àmbit esmentat. Amb aquest objectiu, l’ Institut podrà  establir relacions contractuals o de col·laboració científica i tècnica amb altres centres  d’investigació, empreses i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en els  termes establerts en els Estatuts i la resta de la legislació vigent.

Article 2. A més dels anteriors fins de caràcter general, l ’Institut Universitari d’ Economia  Social i Cooperativa es proposa com a fins concrets:

 • a) Fomentar la investigació en els diversos camps de l’economia social i cooperativa.
 • b) Promoure treballs i línies d’investigació relacionats amb l’economia social i cooperativa, i  impulsar la publicació d’aquests i d’altres treballs nacionals i estrangers de qualitat en  publicacions científiques de prestigi.
 • c) Organitzar i promoure seminaris d’estudi, cursos d’especialització, de postgrau i de  doctorat en matèria d’economia social i cooperativa.
 • d) Elaborar els materials didàctics que estime oportuns per a la realització de cursos,  seminaris i altres activitats formatives que tinguen relació amb l’economia social i  cooperativa.
 • e) Dirigir i impulsar el Centre d’ Informació i Documentació Europea d’ Economia Pública,  Social i Cooperativa (CIDEC) i la seua revista Notícies del CIDEC.
 • f) Impulsar la coordinació amb altres instituts, universitats i centres d’investigació, públics i  privats, espanyols i estrangers, que emmarquen la seua activitat en el camp de l’economia  social i cooperativa, i desenvolupar relacions especials amb el CIRIEC Internacional (Centre Internacional d’ Investigació i Informació sobre l’ Economia Pública, Social i Cooperativa), amb seu a la Universitat de Lieja, i amb el CIRIEC-Espanya, amb seu a la Facultat d’Economia de la Universitat de València, mitjançant la col·laboració en l’edició de les seues  revistes científiques i altres publicacions científiques.
 • g) Establir relacions permanents amb les organitzacions del moviment cooperatiu i de  l’economia social en els diversos àmbits territorials i sectorials, i impulsar la col·laboració  entre la Universitat i l’economia social.
 • h) Proporcionar assessorament científic i tècnic en l’àmbit de les especialitats de l’ Institut a  qui ho sol·licite.
 • i) Col·laborar amb les diverses instàncies de la Generalitat Valenciana, amb els poders públics de diferents àmbits i amb la Unió Europea en les matèries relacionades amb  l’economia social i cooperativa.
 • j) En general, impulsar i promoure qualsevol iniciativa encaminada al desenvolupament de  l’estudi i la investigació en l’àrea de l’economia social i cooperativa.

La Misión del Instituto se puede concretar en:

El Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento IUDESCOOP de la Universitat de València tiene como misión formar profesionales competentes y fomentar una investigación de prestigio y de impacto social nacional e internacional en el ámbito de la economía social cooperativa

La Visión del Instituto pretende determinar qué es lo que quiere llegar a ser el Instituto en el futuro. En este sentido, sus principales metas son las siguientes:

El Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento IUDESCOOP de la Universitat de València quiere ser reconocido en el futuro como:

 • Referente de calidad en una formación de Postgrado y doctorado en materia de economía social y cooperativa innovadora, cuyo objetivo es la cualificación y la inserción profesional de sus titulados.
 • Referente de calidad en una investigación en materia de economía social y cooperativa innovadora, pionera y adaptada a la realidad y a las necesidades de las empresas e instituciones de la economía social y cooperativa
 • Referente de calidad en las relaciones con la sociedad con sus propuestas de mejora dirigidas a las empresas e instituciones de la economía social cooperativa.

Los valores del Instituto, como principios inspiradores de las líneas de actuación contenidas en este Plan y como guía de actuación de sus miembros, son los siguientes:

 • Servicio público
 • Vinculado a la realidad valenciana
 • Crítico e innovador
 • Democrático y participativo
 • Solidario y responsable
 • Activo a favor de la igualdad
 • Comprometido con el medio ambiente
 • Integrador de la diversidad


A partir de la misión, la visión y los valores descritos, se pueden identificar los ejes estratégicos que configuran las principales áreas de actuación del Plan Estratégico del Instituto.