Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria Logo del portal

Carta de serveis de l'Institut

Missió, Visió i Valors
 

La Missió de l’Institut reflecteix la seua raó de ser i el seu propòsit a llarg termini. Segons els articles 1 i 2 del Reglament de Règim Intern de l’Institut:


Article 1. … Són fins generals de l’Institut fomentar, coordinar i dur a terme activitats  centífiques i tècniques destinades al desenvolupament del coneixement sobre l’economia  social i cooperativa en la seua àmplia accepció interdisciplinar, que inclou, entre d’altres, les cooperatives, societats laborals, mutualitats, associacions, fundacions i altres organitzacions
voluntàries i sense ànim de lucre del tercer sector, així com a promoure la divulgació, la  difusió i la transferència o explotació dels resultats de la investigació, sense perjudici de les  activitats de caràcter formatiu, de postgrau i doctorat o d’assessorament que, d’acord amb la  legislació vigent, Puga dur a terme en l’àmbit esmentat. Amb aquest objectiu, l’ Institut podrà  establir relacions contractuals o de col·laboració científica i tècnica amb altres centres  d’investigació, empreses i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en els  termes establerts en els Estatuts i la resta de la legislació vigent.

Article 2. A més dels anteriors fins de caràcter general, l ’Institut Universitari d’ Economia  Social i Cooperativa es proposa com a fins concrets:

 • a) Fomentar la investigació en els diversos camps de l’economia social i cooperativa.
 • b) Promoure treballs i línies d’investigació relacionats amb l’economia social i cooperativa, i  impulsar la publicació d’aquests i d’altres treballs nacionals i estrangers de qualitat en  publicacions científiques de prestigi.
 • c) Organitzar i promoure seminaris d’estudi, cursos d’especialització, de postgrau i de  doctorat en matèria d’economia social i cooperativa.
 • d) Elaborar els materials didàctics que estime oportuns per a la realització de cursos,  seminaris i altres activitats formatives que tinguen relació amb l’economia social i  cooperativa.
 • e) Dirigir i impulsar el Centre d’ Informació i Documentació Europea d’ Economia Pública,  Social i Cooperativa (CIDEC) i la seua revista Notícies del CIDEC.
 • f) Impulsar la coordinació amb altres instituts, universitats i centres d’investigació, públics i  privats, espanyols i estrangers, que emmarquen la seua activitat en el camp de l’economia  social i cooperativa, i desenvolupar relacions especials amb el CIRIEC Internacional (Centre Internacional d’ Investigació i Informació sobre l’ Economia Pública, Social i Cooperativa), amb seu a la Universitat de Lieja, i amb el CIRIEC-Espanya, amb seu a la Facultat d’Economia de la Universitat de València, mitjançant la col·laboració en l’edició de les seues  revistes científiques i altres publicacions científiques.
 • g) Establir relacions permanents amb les organitzacions del moviment cooperatiu i de  l’economia social en els diversos àmbits territorials i sectorials, i impulsar la col·laboració  entre la Universitat i l’economia social.
 • h) Proporcionar assessorament científic i tècnic en l’àmbit de les especialitats de l’ Institut a  qui ho sol·licite.
 • i) Col·laborar amb les diverses instàncies de la Generalitat Valenciana, amb els poders públics de diferents àmbits i amb la Unió Europea en les matèries relacionades amb  l’economia social i cooperativa.
 • j) En general, impulsar i promoure qualsevol iniciativa encaminada al desenvolupament de  l’estudi i la investigació en l’àrea de l’economia social i cooperativa.

 La Missió de l’Institut es pot concretar en:

L’Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprendiment IUDESCOOP de la Universitat de València té la missió de formar professionals competents i fomentar una investigació de prestigi i d’impacte social nacional i internacional en l’àmbit de l’economia social cooperativa

La Visió de l’Institut pretén determinar què és el que vol arribar a ser l’Institut en el futur. En aquest sentit, les seues metes principals són les següents:

L’Institut Universitari d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprendiment IUDESCOOP de la Universitat de València vol ser reconegut en el futur com a:

 • Referent de qualitat en una formació de postgrau i doctorat en matèria d’economia social i cooperativa innovadora, que té per objectiu la qualificació i la inserció professional dels seus titulats i titulades.
 • Referent de qualitat en una investigació en matèria d’economia social i cooperativa innovadora, pionera i adaptada a la realitat i a les necessitats de les empreses i institucions de l’economia social i cooperativa.
 • Referent de qualitat en les relacions amb la societat amb les seues propostes de millora adreçades a les empreses i institucions de l’economia social cooperativa.

Els valors de l’Institut, com a principis inspiradors de les línies d’actuació contingudes en aquest pla i com a guia d’actuació dels seus membres, són els següents:

 • Servei públic
 • Vinculat a la realitat valenciana
 • Crític i innovador
 • Democràtic i participatiu
 • Solidari i responsable
 • Actiu a favor de la igualtat
 • Compromès amb el medi ambient
 • Integrador de la diversitat


A partir de la missió, la visió i els valors descrits, es poden identificar els eixos estratègics que configuren les principals àrees d’actuació del  Pla Estratègic de l'Institut.