University of Valencia logo Logo Master's Degree in Migration Studies Logo del portal

D'entre els serveis i recursos que la Universitat de València ofereix a tots els seus estudiants, els més rellevants per als estudiants del nostre Màster son:

 • Carnet Universitari
 • Compte d'e-mail de la UV.
 • Cloud computing (Aula i Disc Virtuals)
 • Programes informàtics.
 • Accés a bases de dades bibliogràfiques.
 • Connectivitat WiFi
 • Biblioteca i Hemeroteca
 • Serveis audiovisuals.
 • Unitat per a la integració de persones amb discapacitat

Carnet Universitari: Hi ha dos tipus de carnet: un amb funcions acadèmiques i l'altre, d'acord amb el conveni signat entre la Universitat i Bankia, amb funcions acadèmiques i bancàries, la targeta Visa Electrón. El carnet sense funcions bancàries té, entre altres, les següents aplicacions acadèmiques:

 • Identificació del titular
 • Accés a les instal·lacions
 • Accés a la Secretaria Virtual:
  •  Consulta de l'expedient
  •  Consulta de qualificacions
  •  Adaptacions
  •  Sol·licitud de canvis de grup
  •  Oferta del curs acadèmic
  •  Petició de certificats i pagament de taxes
  •  Reserva d'ordinadors a les aules informàtiques
  •  Reserva d'instal·lacions esportives
  • Ofertes i descomptes en activitats culturals i transport públic.

Compte d'e-mail en la UV. Per poder validar l'accés a tots els serveis informàtics de la Universitat de València el Servei d'Informàtica (SIUV) proporciona a tots els estudiants de la Universitat un compte de correu electrònic (nom d'usuari i contrasenya). Aquest compte és la que s'utilitza com a mitjà de comunicació directa amb l'usuari: notícies, incidències, etc. Aquest compte, a més de ser una bústia de correu, té altres serveis associats:

 •  Disc Virtual,
 •  Secretaria Virtual,
 •  Compte d'accés a aules,
 •  Etc.

Els estudiants poden demanar el seu correu electrònic una vegada matriculats en el Màster (http://www.uv.es/ciuv/cas/seri/correo/solimail.wiki), el Servei d'Informàtica (SIUV) dóna suport als estudiants en aquest tipus de sol·licituds.


 Cloud computing (Aula i Disc Virtuals). Internet es pot utilitzar, a més de com a mitjà de comunicació, com un suport de treball o computació en el núvol (Cloud computing). És aquí on podem enquadrar tant l'Aula Virtual com el Disc Virtual al que tenen accés tant els estudiants com els professors de la UV.

 • Aula virtual: ofereix espais de grup virtuals a professors i alumnes com a suport als grups de docència presencial. La plataforma és una aplicació Web de fàcil accés, que permet gestionar el lliurament d'activitats, elaborar qüestionaris, compartir documents, crear fòrums de discussió, enviar notificacions per correu electrònic o disposar de calendaris propis i de grups, entre altres opcions. També ofereix als professors d'aquesta universitat la possibilitat de sol·licitar la creació de comunitats de recerca virtuals associades a projectes de recerca formats per personal d'aquesta i altres universitats ( www.uv.es/siuv/cat/serv/aulavirtual/aulavirtual.htm).
 •  Disc Virtual: Disponible si prèviament si s'ha sol·licitat un compte de correu electrònic. Pot ser utilitzat de manera individual, o per a grups de treball. El seu ús és molt freqüent, al Programa de Màster, pels equips de recerca per anar emmagatzemant la informació generada en els projectes i també en les tesis de màster associades a ells. Quan un estudiant comença la seva fase de recerca i participa en un projecte, té accés al disc virtual corresponent. La informació sobre el disc virtual de la Universitat de València està disponible al següent enllaç ( http://www.uv.es/siuv/cas/zinternet/gespais.htm)

Programes informàtics. La Universitat de València té contractades diverses llicències de campus de lliure accés que permeten als estudiants realitzar totes les activitats necessàries per dur a terme el seu Màster, entre les aplicacions disponibles es troben:

 •  Sistema Operatiu Windows 7 Professional;
 •  Microsoft Office 2010 Professional;
 •  Microsoft Visio 2010;
 •  SPSS IBM 19 (paquet estadístic);
 •  Tova Acrobat X;
 •  Cisco Connexió VPN (client de connexió a VPN de Cisco);
 •  Citrix receiver (programa per accedir als servidors de bases de dades bibliogràfiques);
 •  Ephorus (servei de detecció de plagis a través d'Aula virtual),
 •  RefWorks (servei integrat en el servei d'informació Bibliogràfica per gestionar referències bibliogràfiques en web),
 •  Accés a versions anteriors de: Windows, Office, Acrobat,..

 Accés a bases de dades bibliogràfiques. Proporciona als usuaris orientació sobre els serveis de la Biblioteca, l'ús del catàleg automatitzat, la utilització de les obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, directoris…), el ús de les Bases de dades i l'accés a recursos d'informació disponibles a través d'Internet. La universitat està subscrita a gran quantitat de revistes especialitzades i llibres online, que es poden consultar al següent enllaç:
http://biblioteca.uv.es/castellano/recursos_electronicos/bases_dades/acces.php.
Aquestes Bases de dades estan classificades en vuit àrees temàtiques:

 •  Multidisciplinàries
 •  Humanitats
 •  Esports
 •  Ciències bàsiques i de la Salut
 •  Ciències Socials
 •  Dret
 •  Economia
 •  Empresa

 Connectivitat WiFi. La universitat de València ofereix als seus usuaris, així com als usuaris visitants d'altres institucions, que estiguin associades al projecte eduroam, un servei d'accés wireless a la xarxa en les seves diferents dependències i limítrofs de les mateixes. A l'enllaç:
http://www.uv.es/siuv/cas/zxarxa/wifi/ .
S'ofereixen instruccions per configurar l'accés a la xarxa sense fil des dels principals sistemes operatius: Windows XP, Linux, Mac OsX, …

Biblioteca i Hemeroteca. La Universitat de València està estructurada en diferents campus universitaris dins de l'àrea metropolitana de la ciutat. Pel caràcter multidisciplinari del Màster esmentarem les biblioteques generals dels diferents campus, totes elles disposen d'una extensa hemeroteca amb publicacions especialitzades:

 •  Biblioteca de Ciències Socials "Gregori Maians": especialitzada en: Ciències Socials, Dret i Economia.
 •  Biblioteca d'Humanitats "Joan Reglà": especialitzada en geografia i història, filologia, filosofia, ciències de l'educació, història de l'art, biblioteconomia i documentació, periodisme i comunicació audiovisual. Compta amb 696 llocs de lectura, 30 llocs de treball en grup i més de 380.000 volums a la disposició de l'alumnat.
 •  Biblioteca de Ciències de la Salut: especialitzada en: Medicina, Odontologia i altres branques de les Ciències de la Salut.

Serveis audiovisuals. El taller d'audiovisuals es va crear en1991 En l'actualitat, s'ha consolidat com un centre d'audiovisuals amb un extens elenc d'activitats, com la formació i pràctiques docents, els serveis audiovisuals generals, la realització i difusió de continguts audiovisuals universitaris, la gestió i digitalització de l'arxiu audiovisual de la nostra universitat, o la producció de documentals de divulgació científica a partir de projectes de recerca mitjançant convenis amb entitats o institucions.

Unitat per a la integració de persones amb discapacitat. La Universitat de València disposa d'una unitat específica per assessorar i vetllar pel respecte i compliment dels criteris d'accessibilitat universal i disseny per a tots, segons el que es disposa en la Llei 51/2003. La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), és un servei de la Universitat de València (UV) que neix amb la finalitat de vetllar pel principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació. Pot fer ús d'aquest servei el col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una condició de discapacitat que disposin del Certificat de Discapacitat, així com el Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d'Administració i Serveis ( PAS) en contacte amb el col·lectiu. Aquest servei proporciona a l'estudiant informació i assessorament, així com s'avaluen les seues necessitats educatives específiques derivades de la seua condició de discapacitat per procedir a les adaptacions curriculars pertinents en la seua etapa acadèmica. Els serveis oferts es poden visitar al següent enllaç:
http://dpd.uv.es/index.php/programas.html

Fundació Universitat-Empresa, ADEIT

La Universitat de València disposa de la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT, per gestionar les pràctiques dels estudiants en empreses. La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, ADEIT va ser promoguda en 1987 pel Consell Social de la Universitat de València, per facilitar la col·laboració i el mutu coneixement entre la Universitat i la societat en general i els sectors productius en particular. Cada any s'ofereixen als estudiants més de 15.000 places de pràctiques adequades als diferents programes formatius. A més, des de la Unitat de Qualitat (GADE) de la Universitat de València i en col·laboració amb ADEIT, s'ha creat el Programa d'Avaluació
de les Pràctiques en Empreses (PAPI), http://www.uv.es/gade/c/serv/pape.htm, ha estat inclòs dins del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat de València, aprovat per la ANECA a l'octubre de 2008, i per tant estan incloses les pràctiques externes que realitza l'alumnat que cursa qualsevol titulació de la Universitat de València.