University of Valencia logo Logo Master's Degree in Migration Studies Logo del portal

Antecedents i Història

Dades i història del MIM
Els continguts temàtics, administratius i de gestió d'aquest master són el resultat de diverses reunions internacionals prèvies. En un primer moment va tenir lloc una activitat pionera, fruit d'un seminari especialitzat en migració que es va celebrar a la ciutat de València (12-13, Desembre-2003), on es va gestar la idea de la creació del MIM que va ser proposada pels professors Tassello, Bolzman i Villarroya. La primera reunió formal per a la creació del MIM es va realitzar a Basilea els dies 18, 19 i 20 d'agost de 2004 i va tenir com a objectiu general la presa de decisions conjunta de les universitats (europees i llatinoamericanes) i centres de recerca presents, quant a la participació al programa europeu “Erasmus Mundus”. A aquest efecte es va procedir a la posada en comú dels continguts del master que permetés des de l'inici una convergència plena dels diferents títols internacionals. També es va decidir la signatura de convenis de col·laboració amb la Universitat de València. La segona reunió es va celebrar a València els dies 24, 25 i 26 de Gener de 2005, en ella s'han perfilat més els continguts i s'han unit a la iniciativa algunes universitats africanes. La tercera reunió va tenir lloc a la Universitat de Lille (França) durant els dies 14, 15 i 16 de Març (2005) amb el propòsit d'aconseguir que les corresponents universitats del consorci signaran el document “cooperation agreement”. La cinquena reunió, desenvolupada a la ciutat de Neiva i Bogotà (Colòmbia) els dies 1 al 5 d'abril de 2005, va tenir com a objectiu que la Universitat Surcolombiana signarà el mateix document i es comprometés en la creació del mateix master a curt termini, prèvia formació d'un grup de professors en el tema.

Les normatives sobre l'emissió de titulacions acadèmiques conjuntes als diferents països membres de la CEE estan en procés convergent (Conferència de Berlin 2003), per tant dóna cabuda a la possibilitat d'emetre un únic títol conjunt europeu, recolzat per totes les universitats del consorci. En l'anvers del títol s'inclourà l'esment “Master Europeus”. És d'assenyalar que l'estudiant ha de realitzar una estada mínima de tres mesos, cursant el modulo aplicat (Mòdul nº4), en una de les institucions d'ensenyament superior adscrites al consorci i diferent de la universitat d'origen. Per l'anterior les universitats del consorci, mitjançant la signatura de el “cooperation agreement“ accepten tant l'expedició d'un únic títol múltiple, vàlid als països del consorci, com la convergència de les condicions de mobilitat d'estudiants, professors i investigadors i l'acceptació de les qualificacions dels mòduls.

El títol de Màster Universitari Internacional en Migracions va ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Valéncia el 29 de novembre de 2005. Ratificat en el Reial decret 56/2005 de 21 de Gener. La proposta va rebre l'informe favorable per part de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat (CVAEC) amb data 23 de gener de 2006 i va ser autoritzat per a la seva implantació segons Decret 44/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5233 de 04/04/2006).

El títol de Màster Universitari Internacional en Migracions, va ser verificat en el 2009 i figura com a tal en el Registre d'Universitats Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació i Ciència. Per tant, la present sol·licitud de verificació es recolza en nou edicions d'experiència prèvia que aporten un procés d'anàlisi i millora permanent que es resol en aquesta nova proposta.

Procediment d'aprovació de la nova proposta del Master Internacional en Migracions

La preparació de la nova proposta del Master Internacional en Migracions es va fer en el marc del Protocol de Modificació de Planes d'Estudi:

Per l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV) 163/25015, de 28 de juliol de 2015, s'inicia l'expedient d'elaboració del nou títol de Màster Universitari Internacional en Migracions, com a conseqüència de la incorporació de dues noves universitats.

En aquesta línia es va preparar la memòria de verificació i la sol·licitud de l'informe de viabilitat.

La Comissió d'Elaboració de Planes d'Estudis (CEPE) va presentar la memòria de verificació i va ser aprovada, en la junta de centre del 16 de Novembre de 2015, de la Facultat de Psicologia que és l'òrgan responsable del master (ORM).

El pla d'estudis inclòs en la memòria de verificació es va sotmetre a exposició pública des del 14 d'octubre fins al 18 de desembre de 2015.

El Servei de Recursos Humans, va presentar un informe positiu de la viabilitat del master. On s'informava que l'oferta acadèmica del master podia cobrir-se amb els recursos docents disponibles i que era coherent amb el pla d'estudis de la memòria de verificació.

Tots dos documents van ser presentats a l'aprovació del Consell de Govern de la Universitat de València. La memòria de verificació i el pla d'estudis que conté, va ser aprovada pel Consell de Govern, ACGUV 7/2016, de 2 de febrer de 2016.

En l'elaboració del pla d'estudis, es van utilitzar mecanismes de consulta tant interns com a externs a la pròpia institució.

Procediments interns de consulta:

El pla d'estudis del Master Internacional de Migracions que es presenta en aquesta memòria és el compendi de l'experiència acumulada després de nou cursos acadèmics d'implantació.

Al principi a la Universitat de Valéncia es va consultar amb els diferents professors pertanyents a les diferents facultats que componien la Comissió Acadèmica consultiva interna. A causa del marcat caràcter multidisciplinari la comissió consultiva constava d'un representant de dret, educació social, pedagogia, econòmiques, geografia, medicina i psicologia.

Els aspectes relacionats amb sociologia, treball social i polítiques es van consultar als professors de les altres universitats del consorci. Com es va indicar més amunt, des del principi es va comptar amb la participació dels experts de les diferents institucions del consorci.

Des de les primeres edicions del master es va generar una estructura interna d'avaluació de la qualitat i propostes de millora. Així es van triar coordinadors de mòdul que es reuneixen cada any amb els professors implicats per valorar el desenvolupament del curs acadèmic. Aquestes propostes s'eleven a la Comissió de Coordinació Acadèmica que cada anualitat considera les diferents propostes i valora els informes de qualitat. Aquesta comissió s'encarrega també de valorar els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants, professors i personal d'administració i serveis.

Aquests canvis es van plasmar en un procés d'adaptació progressiva al mercat laboral dels graduats a l'entorn de l'Espai Europeu d'Educació Superior, on es va treballar en les següents qüestions:

• Es va fer una revisió anual dels continguts de les assignatures, amb l'objecte d'actualitzar-los i fer més competitiu el perfil professional i investigador dels egressats.
• Es va valorar el tipus d'avaluació i la seva adequació als resultats de l'aprenentatge.
• Es va avaluar la funció dels continguts en la consecució de les competències.
• Es valora la seqüència temporal dels períodes de pràctiques externes i període d'estada obligatori a l'estranger.

El resultat d'aquest procés es va presentar en la CEPE, que va ser la que finalment, va elaborar la memòria que inclou el present pla d'estudis.

Procediments externs de consulta:

La Comissió Acadèmica del Màster va realitzar consultes a diferents organismes externs que asseguren una millor adaptació al mercat laboral.

D'aquesta manera es va obtenir un pla d'estudis consensuat amb els diferents agents socials implicats en el procés de formació i directament relacionats amb les sortides professionals de l'egressat del master.

Els agents consultats han estat els següents:

a) Des d'un principi es va comptar amb el suport del Col·legi professional d'Educadors Socials.

b) Al llarg de les diferents edicions del master d'ha anat perfecciónando la relació amb les associacions i ONGs que s'assenyalen en la llista de centres col·laboradors.

c) Expliquem a nivell autonòmic amb l'assessorament constant de la Direcció general d'Integració, Cooperació i Inclusió social de la Consellería de Benestar Social (Generalitat Valenciana). Que acredita als nostres egressats com a professionals de la mediació intercultural. Aquest perfil s'ha anat perfilant conjuntament.

d) Per la seva banda, es va tenir i es té l'assessorament de la OIJ (Organització Iberoamericana de Joventut) organisme governamental internacional que forma part del nostre consorci i que té una secció especial dedicada a la implementació i gestió de polítiques migratòries.

A tots se'ls va demanar informació sobre el perfil professional i investigador del tècnic en migracions des de la perspectiva de les institucions que demanden a aquest professional.

Els resultats d'aquest procés de consulta s'han concretat en:

  •  L'adaptació i millora progressiva dels continguts de les assignatures del Màster.
  •  Una millor adequació de les competències i els continguts.
  •  Un ajust millor de les pràctiques pre-professionals amb el perfil laboral desitjat, tant a les competències a adquirir com al nombre d'hores i dedicació de l'alumne.

En tot moment s'han contemplat les recomanacions d'en el RD1393 de 2007, modificat pel RD861/2010, i les orientacions de la “Guia de suport per a l'elaboració de la memòria de verificació de títols oficials universitaris” publicada per la ANECA el 22/03/2011.