University of Valencia logo Logo Master's Degree in Migration Studies Logo del portal

Presentació

DADES BÀSIQUES

Denominació específica: Màster Internacional en Migracions per la Universitat de València (Estudi General) i per la Haute École Specialisée de Suisse Occidentale (University Applied Sciences and Arts Western Switzerland); Università della Calàbria(Itàlia); Université Catholique de Lille (França) i Université de Lorraine(França)

Títol oficial conjunt internacional de 120 ECTS:

 • Crèdits totals: 120
 • Nombre de crèdits en pràctiques externes: 9
 • Nombre de crèdits optatius: 0
 • Nombre de crèdits obligatoris: 120
 • Nombre de crèdits Treballo Fi de Màster: 6


INTERÈS ACADÈMIC, PROFESSIONAL I DEMANDA SOCIAL

Les poblacions subjectes a desplaçaments forçats, que han estat afectades en els seus drets humans, han sofrit alteracions de la seua salut física i mental, i han d'enfrontar-se a nous reptes com l'educació, el bilingüisme i l'habitatge entre uns altres, necessiten una assistència especialitzada. Un dèficit important per a l'ajuda a aquestes comunitats s'evidencia, en la falta de formació integral en el tema per part de professionals com els advocats, els psicòlegs, els treballadors socials, els metges i els infermers entre uns altres. El present Màster busca sensibilitzar i formar acadèmicament i en recerca a un grup de professionals, amb la finalitat de coordinar programes d'intervenció social, globals, dirigits a les persones i famílies que migran. Aquest perfil professional tan comprensivo no apareix a l'espai d'educació superior europeu. Ni tampoc en un marc internacional més ampli.

En el nostre projecte formatiu comptem amb una aposta educativa innovadora de el “tècnic en migracions” o “migrólogo” on s'opta per un ensenyament ampli amb un disseny curricular que inclou: Educació; Salut; Economia; Dret; Psicologia; Ciències Polítiques-Sociologia; Antropologia; Treball Social; Història; Demografia i Geografia. Es tracta de formar amb les aportacions més rellevants, amb les quals aquestes àrees contribueixen a l'estudi de les migracions internacionals. Per aquesta raó, i a diferència d'altres masters existents, nosaltres incloem aquestes disciplines com a assignatures concretes i obligatòries per a tots els alumnes. A més comptem amb 9 ECTS de prácticum en diferents institucions tant locals, com a europees i mundials, d'alt nivell i consolidada experiència a l'àrea de les migracions, que fan molt més valuosa i eficaç nostra formació de professionals.

L'exclusivitat, interdisciplinaritat i profunditat en la seva oferta acadèmica, juntament amb l'experiència acumulada des de fa nou edicions en mobilitat obligatòria europea i pràctiques professionals i investigadores tant nacionals com a internacionals, ho fan especialment competitiu i únic al mercat. No es troben perfils tan holísticos, exhaustius i de tan alta qualitat com el nostre. La proposta que presentem tracta d'incidir en les diferents propostes que s'han multiplicat en els últims anys en el domini de les migracions i que posa en relleu la importància del fenomen. La multidisciplinarietat del Màster fa que aporte una peculiar singularitat a l'estudi del fenomen migratori i que plantegi un diferent acostament.

El MIM, va començar a gestar-se com a idea l'any 2003 i es va plasmar en una proposta oficial concreta en el 2005 amb la primera edició com a màster internacional. Des d'aquests anys, es presenta com una opció innovadora, valenta i àmplia en la formació de professionals i investigadors de la migració. Tant llavors com fins al moment actual, cobreix un buit en la formació de professionals de gran importància en el desenvolupament social dels diferents països europeus. Els masters existents, no aposten per la creació de la figura de el “tècnic en migracions”. Es tracta de programes d'estudis més teòrics i de recerca amb un clar caràcter sociològic i/o legal. On s'entén la interdisciplinaritat només des de la perspectiva de les ciències socials. Quan apareix un perfil professional, es concep com una formació complementària de la qual ja es posseeix (treballador social, educador, psicòleg) però no un perfil amb entitat en si mateix que impliqui 120 ECTS de formació professional específica en migracions.

Gran part dels estudis de postgrau concernents a les migracions s'estructuren des del vessant polític-ètnic-cultural. De fet, la major part de masters internacionals consultats presenten, per ordre d'incidència, els següents perfils acadèmics i investigadors:

a) sociologia;

b) Ethnics Studies;

c) Political Science & International Relations;

d) Development & Social Policy and Planning.

En menor mesura apareixen àrees com l'antropologia o lleis. Un Master en particular estudia les migracions des del vessant de la salut, el “Migration, Mental Health and Social Care” (Canterbury-United Kingdom). Encara que molts masters consultats es descriuen com a multidisciplinaris, les temàtiques tractades es mouen en l'eix sociològic-polític-ètnic mai s'amplien a altres camps com l'economia, la salut, la psicologia, el treball social o la lingüística.

A més la gran majoria són d'orientació acadèmica i investigadora. Tan sols trobem tres masters amb formació professional clara: “Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration” (ERI) (Hèlsinki-Finland); “Immigration Management” (Barcelona-Spain) i “Migrations and Intercultural Mediation” (Lleida-Spain). Els tres amb perfil sociològic i polític.

A més, el poder d'atracció del MIM es plasma també en l'alt grau d'internacionalitat dels nostres alumnes en aquestes nou edicions, no només europeus sinó també de tercers països. El percentatge mitjà d'alumnes extracomunitaris en les nou edicions del màster és del 49.37% que provenen de països tan diversos com Algèria, Argentina, Perú, Senegal, Veneçuela, Brasil, Colòmbia, República Dominicana, EUA, Guatemala, Kazakhstan, Ucraïna, Panamà, Bolívia, Xile, Equador, Mèxic, Canadà, Xina, Índia, Islàndia, Iran, Israel, Nigèria, el Marroc, Parguay i Uruguai. La resta dels estudiants són de diversos països europeus (Bèlgica, Itàlia, Alemanya, França, Hongria, Irlanda, Portugal, Suïssa, Romania i Espanya). Hi ha 84 estudiants que han completat el MIM i hi ha inscrits 33 en l'actualitat. El perfil acadèmic és obert i multidisciplinari, ja que els nostres estudiants provenen principalment de Psicologia, Dret, Economia, Ciències Polítiques, Treball Social, Medicina i Història. La taxa d'èxit i les qualificacions mitjanes aconseguides són altes. Els 84 estudiants van acabar el màster en el segon curs acadèmic previst (la taxa d'abandó ronda el 10%).

La demanda de professionals formats en la multiculturalitat en les societats europees és una realitat. De fet, en el nostre consorci trobem tant països de vella marxa en temes d'immigració (França i Suïssa), com a països més nous com Espanya, Itàlia i Portugal. El que resulta més enriquidor per a l'intercanvi i flux d'idees i experiències. Els països “vells” ja posseeixen figures professionals properes al migrólogo, més o menys consolidades, però no tan completes i especialitzades com la d'açí. Per als països nous, crear aquest perfil professional és un repte social i polític. Amb el valor afegit que es pot aprendre de l'aposta professional que fan els experts dels països amb més experiència a través d'aquest màster. Es necessiten especialistes, ben qualificats en el camp de les migracions, tant investigadors com a professionals, per afrontar els nous reptes als quals s'enfronta la cultura europea. Tant des de la intervenció social i comunitària com des de la reflexió de les polítiques d'integració que es proposen a Europa i en el context internacional. Les ONGs, les administracions (locals, regionals, nacionals), els sindicats, els organismes internacionals (OIM, OIT, OIJ) i els diferents col·legis professionals, demanden una creixent professionalització a l'àrea de les migracions.

A més el recent interès polític europeu per la qüestió de la integració i de la “gestió de la diversitat” a l'espai europeu es pot comprovar en les quatre conferències ministerials sobre integració que s'han dut a terme:

I CONFERÈNCIA MINISTERIAL SOBRE INTEGRACIÓ
PRESIDÈNCIA HOLANDESA: 9 10 11 novembre de 2004 en Groningen,

II CONFERÈNCIA MINISTERIAL SOBRE INTEGRACIÓ
PRESIDÈNCIA ALEMANYA: maig de 2007 en Postdam,

III CONFERÈNCIA MINISTERIAL SOBRE INTEGRACIÓ
PRESIDÈNCIA FRANCESA: 3 i 4 de novembre 2008 en Vichy

IV CONFERÈNCIA MINISTERIAL SOBRE INTEGRACIÓ D'IMMIGRANTS
PRESIDÈNCIA ESPANYOLA: 15 i 16 d'Abril 2010 a Saragossa

Les conclusions d'aquestes reunions ministerials mostren que es fa necessari un perfil professional que reculla totes aquestes expectatives polítiques i que impulsi el desenvolupament de la integració europea a través de la cohesió social.

De l'existència de només 49 masters a l'àrea europea en 2010, hem passat a 208 en l'actualitat (http://www.mastersportal.eu/). Aquestes dades avalen la necessitat de crear un espai formatiu com el qual aporta el MIM que aglutina, els aspectes ja recollits per aquests masters i els amplia amb blocs temàtics nous. A través dels seminaris de formació alternatius als 120 ECTS del màster, oferim una opció oberta, adaptada i flexible que reflecteixi d'una forma dinàmica els nous reptes acadèmics i socials que es presentin al llarg de les futures edicions del màster.

En resum l'existència d'alumnes interessats en les diferents ofertes referents a la migració, i la resposta tan positiva al nostre propi màster en les seves nou edicions, ens fa esperar un bon futur per a la nostra proposta clarament interdisciplinària i internacional.

El MIM té en l'actualitat més de cent egressats i 23 que ho cursen en aquests moments. La proporció de dones és del 68.35% i d'homes del 31.65%. El perfil del grau (bachelor) és obert i multidisciplinari, els nostres alumnes provenen en major nombre d'estudis en: Psicologia, Dret, Economia, Ciències Polítiques, Treball Social, Medicina i Història. La taxa d'èxit i les qualificacions mitjanes aconseguides són altes. Els primers 60 alumnes van acabar el màster en els dos anys previstos.

INTERÈS INVESTIGADOR

Les actuals migracions al món han pres cada vegada més importància en les agendes internacionals dels governs, per a molts d'ells és un problema per resoldre. La crisi econòmica i la creixent desocupació han portat a prendre decisions doloroses per als migrants i les seves famílies. Europa que ha tingut el lideratge en la defensa dels drets humans, de l'assistència i acolliment als refugiats, avui a pres mesures restrictives en les seves lleis migratòries i està provocant moltes deportacions i expulsions voluntàries o no.

En el camp de l'estudi i la recerca es podrien donar noves aportacions i enfocaments sobre la governabilitat de les migracions, defensa i respecte dels drets dels migrants i les seves famílies, la integració i no discriminació dels migrants.

UNESCO

Ens basarem en les prioritats de la UNESCO en el camp de les ciències socials per desenvolupar projectes que puguin no només donar dades per a la recerca sinó també orientacions i suggeriments als governs i la societat civil per millorar la qualitat de vida dels migrants.
1.Protecció dels drets dels migrants: l'instrument més important és la Convenció dels treballadors migrants i les seves famílies, adoptat en 1990 per Nacions Unides, molts països no han signat, especialment a Europa.

Estratègies: campanya de ratificació de la Convenció per part dels Governs.
Construcció de capacitats per a la seva implementació amb els hacedores de les polítiques i la societat civil.

Línies de recerca: analitzar la situació de l'observança i abusos dels drets dels migrants treballadors i les seves famílies als diversos països d'Europa. Analitzar països que han signat la Convenció i com les apliquen a les seves polítiques migratòries.

2. Generar polítiques nacionals als països d'enviament, trànsit i destinació dels migrants.

Estratègies: incrementar la relació i col·laboració entre els investigadors i els hacedores de les polítiques per establir un millorament de la qualitat de vida dels migrants. Estimular a noves polítiques per als migrants.

Línies de recerca: estudiar les polítiques públiques i migratòries aplicades als països de va enviar, trànsit i destinació. Generar diàlegs i noves polítiques migratòries entre els hacedores de les polítiques, els diferents estaments de l'Estat i l'acadèmia.

3. Promoure el valor i el respecte de la diversitat cultural dels migrants en les societats multiculturals.

Estratègies: promoure una millor visió dels migrants i la seva acceptació en la societat, excloent tot tipus de discriminació i intolerància.

Línies de recerca: analitzar l'impacte dels mitjans de comunicació en la generació d'imatge negativa dels migrants. Mesurar la discriminació i xenofòbia als diferents països i les polítiques que apliquen en el que respecta a la integració o segregació dels migrants. Aportar nous enfocaments per al respecte de la diversitat cultural i la cohesió social.

4. Combatre el tràfic, tracta de persones i l'explotació dels migrants. La desesperació dels migrants per trobar un millor avenir els porta moltes vegades a ser enganyats per inescrupulosas organitzacions que els exploten o els porten al treball esclau, la prostitució i l'ingrés il·legal als països receptors.

Estratègies: fornecer informació i coneixement sobre l'explotació de migrants. Promoure polítiques per combatre el tràfic i la tracta de persones.

Línies de recerca: diagnòstics sobre la situació tracta i tràfic als països de va enviar, trànsit i destinació. Aportar a noves polítiques contra el tràfic i la tracta. Estudis per sensibilitzar i concientizar a la societat en general sobre aquesta problemàtica.

5. Les xarxes de migrants en la diàspora com als seus països d'origen generen en moltes ocasions treball i intercanvi d'experiències, coneixement i remeses. Les migracions qualificades podrien contribuir molt més als seus països i les seves famílies amb la transferència de tecnologia. Know How i expansió de negocis i inversions.

Estratègia: contribuir a la promoció dels investigadors i científics amb els seus països d'origen, desenvolupar mecanismes de cooperació entre els països d'origen i destinació. Enfortir les xarxes de migració qualificada en les diàspores.

Línies de recerca: analitzar les aportacions de la migració qualificada, científica i d'estudiosos, als països d'acolliment. Analitzar experiències aplicades als països d'origen sobre transferència de coneixement i tecnologies.

Unió Europea

En la Comissió Europea i dins del 7º programa marco (recerca i innovació). Es podrien desenvolupar recerques relacionats amb les migracions i les àrees temàtiques claus:

 • Salut: l'impacte de la migració en el sistema sanitari dels diversos països. La salut mental dels migrants, les conseqüències de la migració.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació: millorar els mesuraments estadístics quantitatius i qualitatives de les migracions. Mesurar l'aportació real dels migrants a les economies dels països receptors.
 •  Medi ambient: Analitzar les conseqüències del medi ambient i desastres climàtics en les decisions dels potencials migrants. Avaluar les polítiques aplicades a la població en aquestes situacions.
 •  Seguretat: mesurar l'impacte de les migracions en els sistemes de seguretat dels països, la identificació d'ells com a amenaça i avaluar noves formes de polítiques migratòries que no afectin la seguretat dels països.

Iniciatives d'Europa 2020

La Unió Europea està desenvolupant una sèrie d'estratègies des d'ara fins al 2020, algunes recerques podrien realitzar-se en aquests sectors:

 •  Joves en moviment: la crisi econòmica porta a molts joves decidir anar-se del país i buscar millor possibilitats en països veïns o més allunyats, la possibilitat de creixement econòmic i professional és un objectiu crucial.

Estudiar l'impacte de les migracions estudiantils i de professionals als països receptors. Mesurar la tornada o la perduda de joves especialitzats i professionals joves.

 • Noves capacitacions i treball: estudiar les polítiques aplicades als joves professionals migrants i les formes que els països d'origen apliquen per a la seva tornada.
 • Plataforma europea contra la pobresa i l'exclusió social: estudiar què lloc tenen els migrants en les polítiques europees de desenvolupament i inclusió social

Altres línies de recerca:

 •  Migracions i societat: estudis sobre la reacció de les poblacions de societats cada vegada més interculturals i interreligiosas. Quins models de societat sense perdre la identitat? El dialogo de les civilitzacions.
 •  Migracions i joventut: estudis sobre la integració o marginalización de les segones i terceres generacions de migrants.
 •  Migracions i educació: estudiar l'impacte dels nens i joves migrants en el sistema educatiu.
 • Migracions i gènere: estudis transversals d'enfocament de gènere. Estudiar el rol de les dones en la mediació cultural i religiosa de les seves famílies i amb la societat.