University of Valencia logo Logo Department of Marketing and Market Research Logo del portal

NOU REQUISIT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

  • May 27th, 2024
NOU REQUISIT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

PER A PODER SER ADMÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT EN MÀRQUETING ELS ESTUDIANTS HAN DE PRESENTAR UN PROJECTE D'INVESTIGACIÓ AVALAT PER UN INVESTIGADOR SÈNIOR/DIRECTOR DE TESI DEL PROGRAMA DE DOCTORAT. ESTE REQUISIT APLICARÁ PER A LA PREADMISSIÓ AL PROGRAMA DEL CURS 24-25 I D'ARA EN AVANT.

Per a estudiants/persones interessades a ser admesos en el programa

La presentació d'un projecte d'investigació (extensió de 1000 paraules, veure a baix) avalat per un investigador sènior/director de la tesi doctoral (UTILITZAR ESTA PLANTILLA), és un requisit específic d'admissió en el programa de doctorat en màrqueting a partir del curs 2024-2025 inclusivament.

Respecte al procediment, l'obtenció de l'aval és responsabilitat de l'estudiant; la seqüència per a l'obtenció de l'aval és la següent:

1.         Es recomana familiaritzar-se amb les línies d'investigació actuals dels professors consultant la website del departament en l'apartat d'investigació i publicacions recents i/o a través de pàgines com Google *Scholar o *Research *Gate.

2.         L'estudiant ha de contactar i presentar el projecte d'investigació (extensió de 1000 paraules) i fer la petició de l'aval al potencial professor/director en el termini comprés entre l'inici del període de preadmissió i el 30 de juny de l'any en què s'obri el període d'admissió.

3.         És important que els contactes i peticions es realitzen un a un, de manera seqüencial, per part de l'estudiant. Així, es penalitzarà a l'estudiant que contacte amb dos o més professors/directors sense haver esperat la resposta del primer contactat.

4.         El professor/director contactat podrà avalar o no a la persona interessada i contestarà a l'estudiant al llarg d'eixe mateix període.

5.         En el cas de no obtindre l'aval, l'estudiant haurà de contactar amb un altre professor/director perquè ho avale i així successivament fins que es compte amb un aval d'un professor/director al projecte d'investigació.

Els estudiants no avalats a data de 30 de juny comptaran amb un període extra, d'aproximadament 2 setmanes, per a aconseguir l'aval abans de la finalització del període de preadmissió.

Us recordem que a més del projecte i de l'aval d'un professor/director i altres requisits generals d'admissió al doctorat, us aconsellem, donada la seua consideració i pes en la baremació dels candidats, que subministreu la següent informació en la preadmissió:

Certificat de notes de les titulacions que donen accés al doctorat (grau + màster oficial i/o llicenciatura)

Títols de la formació d'accés al doctorat (grau, llicenciatura o màster oficial)  

CV o fulla de vida complete

Acreditació o certificació de l'Experiència professional i/o docent, incloent-hi càrrecs o funcions exercides

DOI, link o còpia de l'article o del capítol de llibre o llibre del qual s'és autor o coautor, comunicacions o ponències presentades a congressos, certificat de presentació de la ponència o comunicació

[Proposta d'investigació avalada per un professor/director (projecte de tesi doctoral) motivada i/o avalada (document d'almenys 1000 paraules amb antecedents, gap d'investigació, importància o motivació, i literatura rellevant i fonamental, objectius, qüestions a investigar o hipòtesis, metodologia, referències bibliogràfiques)]

Certificats o acreditació dels nivells d'idiomes: és requisit d'admissió un nivell mínim de B2 en anglés (excepte angloparlants) i/o B2 en castellà (no castellà parlants). També com a mèrit addicional, i en este cas no és necessari acreditar un nivell B2, certificat o acreditació dels nivells d'anglés del candidat si estos es corresponen amb el C1 o el C2.

Certificats de les Beques que s'hagen obtingut per a cursar el programa de doctorat; projectes o contractes d'investigació en els quals s'haja participat com a investigador principal o com a membre de l'equip d'investigació

Altres beques obtingudes amb anterioritat per a cursar estudis universitaris o realitzar projectes d'investigació, o altres mèrits acreditats d'investigació (per exemple, direcció de treballs de recerca, formació en investigació…