University of Valencia logo Logo del portal

  • Facultat Geografia i Història

Quines assignatures cursaré en el Màster en Arqueologia?

Alumna del Màster en Arqueologia realitzant pràctiques

En el Màster en Arqueologia s'imparteixen un total de 48 crèdits obligatoris i 12 crèdits optatius que s'inclouen en un pla d'estudis que es proposa atendre a la demanda professional i investigadora en les diferents especialitats arqueològiques, proporcionant les eines metodològiques i teòriques necessàries tant pel que fa al reconeixement i classificació de materials, com a l'activitat de camp, laboratori i posterior tractament de dades.

16 february 2016

En el Màster en Arqueologia s'imparteixen un total de 48 crèdits obligatoris i 12 crèdits optatius, els quals formen part de minuciós pla d'estudis que es proposa atendre a la demanda professional i investigadora en les diferents especialitats arqueològiques, proporcionant les eines metodològiques i teòriques necessàries tant pel que fa al reconeixement i classificació de materials, com a l'activitat de camp, laboratori i posterior tractament de dades. Per a això el màster compta amb la participació de professorat universitari acreditat per la seva llarga trajectòria de recerca, l'adreça de nombrosos projectes competitius i excavacions arqueològiques, i compte igualment amb la col·laboració de diversos professionals amb àmplia experiència en els diferents camps de l'activitat arqueològica, incloent la posada en valor i difusió dels resultats en el seu vessant museístic. El màster facilita, a més, l'accés al Programa de Doctorat en Prehistòria i Arqueologia del Mediterrani, que integra activitats formatives encaminades a fomentar el desenvolupament de les principals línies de recerca integrades en aquesta àrea. Les matèries que s'impartiran per satisfer tals objectius són:


La Teoria i pràctica de l'arqueologia, té com a objectiu formar a l'alumnat en les tècniques del treball de camp (prospecció i excavació), així com en els procediments per a la gestió de la informació generada. Tot allò imprescindible per a l'exercici de la pràctica arqueològica. Paral·lelament, s'introduirà a l'alumnat en el coneixement dels principis bàsics de la geomorfologia, la sedimentologia i l'estratigrafia necessaris per entendre i avaluar la formació del registre geoarqueològic. En aquesta matèria és important veure en directe la problemàtica que presenten els jaciments arqueològics i els dipòsits estratigràfics d'interès. Per això s'han programat dos workshops de caràcter eminentment pràctic, treball de laboratori i sortides al camp. La matèria s'estructura en quatre assignatures diferenciades de contingut teòric i/o pràctic. Cadascuna d'elles serà impartida per professorat especialista. Les assignatures que la componen són:


1. Geoarqueologia.
2. Introducció als sistemes de prospecció i excavació.
3. Workshop 1. Treball de camp: la prospecció.
4. Workshop 2. Treball de camp: l'excavació.


Matèria en Arqueomaterials, matèria teóricopráctica en la qual es pretén familiaritzar a l'estudiant en el treball amb materials arqueològics (ceràmics lítics, etc.), així com amb les eines necessàries per a la seua documentació. En aquesta matèria s'incideix en la importància de la cultura material en els estudis arqueològics. Es realitza primer una aproximació teòrica, on es reflexiona sobre les potencialitats i usos de la Cultura Material, així com una aproximació als mètodes de la Arqueometria, com a suport per a la caracterització dels processos de producció i distribució. A continuació, la part pràctica pretén introduir a l'estudiant en el reconeixement de les diferents classes de materials arqueològics, proporcionant-li els elements bàsics per procedir a la seva correcta classificació. El workshop, finalment, pretén formar a l'alumne en les tècniques de documentació i il·lustració arqueològiques. Per a això s'ofereixen les assignatures de:

1. Introducció a la arqueometria.
2. Sistemes de classificació i inventari en arqueologia clàssica.
3. Sistemes de classificació i inventari en arqueologia medieval i moderna.
4. Sistemes de classificació i inventari en arqueologia prehistòrica.
5. Sistemes de classificació i inventari en arqueologia protohistòrica.
6. Workshop 3. Introducció a la fotografia i dibuix de materials.

La Matèria teòric-pràctica del Registre Arqueològic al Patrimoni Arqueològic, en la qual s'introduirà a l'estudiant en els mètodes, tècniques i procediments del disseny i gestió de les intervencions arqueològiques, incloent el tractament de la informació i documentació, els seus aspectes administratius i de gestió empresarial i el valor de la informació arqueològica com a patrimoni i com a document científic en diverses disciplines, composta per les assignatures de:


1. Conservació i difusió del patrimoni arqueològic.
2. Disseny d'intervencions arqueològiques.
3. Recuperació, identificació i interpretació del registre biòtic
4. Workshop 4. Quantificació. Exploració i presentació de dades arqueològiques.


La Introducció a l'activitat professional i investigadora en arqueologia, formada per seminaris i activitats variables dirigides a la formació de l'alumnat en aquells aspectes relacionats amb el treball investigador. Les assignatures que la componen són:


1. Seminari. Arqueologies Domèstica i Funerària del Mediterrani Occidental.
2. Seminari Bioarqueología i transicions en el mediterrani occidental.
3. Seminari. Colonització i Intercanvi en l'arqueologia del mediterrani occidental.
4. Seminari. Processos de canvi en la Prehistòria del Mediterrani Occidental.
5. Seminari. Sistemes complexos i arqueologia.


La Introducció a la recerca i a l'activitat arqueològica, formada per seminaris i activitats variables dirigides a la formació de l'alumnat en aquells aspectes relacionats amb el treball investigador. Aquesta composta per les assignatures de:


1. Novetats i tendències en l'arqueologia de recerca i de gestió.


Al final del Cicle, una vegada s'hagin superat totes les anteriors, es cursarà el Treball de finalització de Màster, que consistirà en la realització d'un treball de recerca sobre una línia de recerca, o sobre un supòsit pràctic d'actuació arqueològica (sol·licitud d'excavació, posada en valor d'un jaciment o d'una col·lecció museogràfica arqueològica). En tots dos casos prèviament acordada la temàtica amb el Tutor.


I la matèria optativa de Pràctiques externes, que està destinada a aquells estudiants que desitgen adquirir el perfil formatiu professional. Pretén dotar a l'estudiant de l'experiència pràctica necessària per a l'exercici professional a través de la seva participació en activitats arqueològiques de camp dutes a terme per empreses professionals, Universitats o Institucions vinculades al Patrimoni arqueològic, d'igual manera es contempla la realització de pràctiques en Museus o altres Institucions relacionades amb la Conservació del Patrimoni Arqueològic.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy