Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció d'Empreses (MBA) Logo del portal

  1. Calendari
  2. Procediment
  3. Informació d'automatrícula.
  4. Informació sobre la realització de pràctiques amb menors
  5. Normativa

 

  1. Calendari

El Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística estableix dos períodes de matrícula ordinària per al curs acadèmic 2023-2024:

A) Estudiants de nou ingrés:

Per a poder formalitzar la matrícula, és necessari haver enviat prèviament la sol·licitud de preinscripció en les dates i termes establerts i haver sigut admès/a en algun màster. La matrícula es realitzarà en els següents períodes:

FASE ORDINÀRIA:

Del 12 al 20 de juliol de 2023. Període de matrícula online (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés, amb sol·licitud admesa al procediment d’admissió a màster universitari resolt a data de 11 de juliol de 2023 i que han acreditat la finalització dels estudis que donen accés al màster.

19 i 20 de juliol: Període de matrícula online només per als estudiants amb sol.licitud admesa al màster amb cita prèvia de MU en Professor/a d’Educació Secundària.

20 de juliol. Període de matrícula online només per als estudiants amb sol.licitud admesa en els màsters amb cita prèvia d’Advocacia, MU en Psicologia General Sanitària i MU en Tècniques Experimentals en Química.

El 25 i 26 de juliol de 2023. Període de matrícula (automatrícula),  dirigit a estudiants de nou ingrés amb plaça assignada en la crida de la llista d’espera del 24 de juliol de 2023 i que han acreditat la finalització dels estudis que donen accés al màster.

Del 27 de juliol al 31 de juliol de 2023. Període de matrícula online d’estudiants admesos per crida telefònica de llista d’espera i, si escau, matrícula d’estudiants amb estudis d’accés pendent de finalització.

FASE EXTRAORDINÀRIA:

Del 21 al 25 setembre de 2023. Període de matrícula online (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés, amb sol·licitud admesa al procediment d’admissió al màster universitari resolt a data de 20 de setembre de 2023 i que han acreditat la finalització dels estudis que donen accés al màster.

Del 26 al 28 de setembre de 2023: Període de matrícula online d’estudiants admesos per crida telefònica de llista d’espera i, si escau, matrícula d’estudiants amb estudis d’accés pendent de finalització.

 

B) Els estudiants amb matrícula formalitzada a cursos anteriors, podran matricular-se a qualsevol d’aquests dos períodes de matrícula.

  1. Procediment

La matrícula és competència la Secretaria de la Facultat a què està adscrit el Màster, per la qual cosa el/la estudiant que tinga alguna incidència en la seua matrícula haurà de dirigir-se allí per a resoldre-la.
Llistat de Màsters amb el centre d'adscripció

L’ acceptació de la sol·licitud de matricula estarà condicionada a la verificació, en tot moment, de les dades consignades per l'estudiant. En el cas que en el procés de verificació quede constància de falsedat, ocultació de dades o qualsevol altra circumstància que acredite que la persona interessada no compleix els requisits exigits per accedir als estudis universitaris de màster o per continuar-los, quedarà sense efectes la seva sol·licitud de matrícula i no tindran validesa els actes que s'hagen realitzat.

  1. Informació d'automatrícula

  1. Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d'aportar obligatòriament i en el moment que se'ls sol·licite, una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més informació clica ací.

Per fer entrega de la documentació necessària per a la realització de pràctiques amb menors clica ací.

  1. Normativa.