Logo de la Universitat de València Logo Màster en Direcció d'Empreses (MBA) Logo del portal

Normativa

 1. Normativa específica Màster
 2. Normativa específica Doctorat
 3. Normativa específica títols propis
 4. Normativa general
 5. Normativa, equivàlencia i títols
 6. Legalització documents acadèmics
 7. Pràctiques, Mobilitat i reconeixement llengües
 8. Beques
1. Normativa específica Màster
 • Reglament regulador de la concessió de premis extraordinaris de màster a la Universitat de València. ACGUV 179/2023
 • Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València. ACGUV 199/2017
 • Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ACGUV 178/2023.
 • Reglament de permanència dels estudiants i les estudiants de la Universitat de València. (ACSUV 349/2009)
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • Reglament per al desenvolupament de la menció dual en titulacions oficials de la Universitat de València. ACGUV 322/2023Model de conveni i de programa formatiu.
 • Reglament de Programes de Doble Titulació de Grau i Màster Oficial. ACGUV 6/2024
2. Normativa específica Doctorat
3. Normativa específica títols propis
4. Normativa general (Estudis, Drets estudiants i Preus Públics)
 • Codi de convivència i bones pràctiques de la UV.
 • Protocol d'actuació davant pràctiques fraudulentes a la Universitat de València. ACGUV 123/2020
 • Protocol d'Atenció a la Identitat i a l'Expressió de Gènere de la Universitat de València. ACGUV 138/2019.
 • Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 107/2017.
 • Reglament d'avaluació i qualificació de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 108/2017.
 • Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua qualitat.
 • Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, modificat pel Reial Decret 96/2014, modificat pel Reial Decret 22/2015, pel que s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.
 • Ordre 86/2010, procediment per a la implantació d’ensenyaments universitaris oficials
 • Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
 • Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. ACGUV 127/2010.
 • Carta de Drets i Deures dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Decret 170/2019, de 2 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2019/2020.
5. Normativa, equivàlencia i títols
 • Reial Decret 889/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència  i de convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per a establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques anteriors.
 • Acord 9/2016, Reglament regulador per a la declaració d'equivalència de títols estrangers d'Educació Superior a nivell acadèmic de doctorat.
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, sobre pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu al Títol.
 • Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.
 • Ordre ECD/760/2013, de 26 d’abril, per la que s’estableixen els requisits d’expedició del títol del programa Erasmus Mundus.
 • Llei 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.
6. Legalització documents acadèmics
 • Ordre de 16 d'abril de 1990 sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de surtir efectes en l’estranger.
 • Real Decreto 1497/2011, de 24 d'octubre, pel qual es determinen les funcionaris i autoritats competents per a realitzar or qual es determinen els funcionaris i autoritats competents per realitzar la legalització única o postil·la prevista pel Conveni XII de la Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat, de 5 oct 1961
 • Orden JUS/1207/2011, de 4 de maig, per la qual es crea i regula el Registre Electrònic de Postil del Ministeri de Justícia i es regula el procediment d'emissió de postil·les en suport paper i electrònic
7. Pràctiques, Mobilitat i reconeixement llengües
8. Beques
 • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.