Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia Logo del portal

  1. Crèdits
  2. Preu
  3. Places
  4. Tipologia

60 crèdits

El Màster en Dret, Empresa i Justícia és un master oficial, acreditat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), i plenament homologable fora d'Espanya.

El Màster compta amb 60 crèdits, dels quals 48 són teòrics i 12 corresponen al Treball de finalització de Màster.

Preu

En ser un màster oficial, el preu ve fixat anualment pel Govern Valencià. Durant el curs 2023-2024, el preu per crèdit ha sigut de 35,34 euros, la qual cosa suposa un total de 2120,4 euros (60 crèdits x 35,34 euros/crèdit). A açò ha de sumar-se, si es tracta d'un estudiant que ha cursat els seus estudis fóra de l'Espai Europeu d'Educació Superior, la quantitat de 154 € en concepte de taxa per gestió d'expedient (a abonar, una única vegada, en el moment de realitzar la preinscripció).

El Màster en Dret, Empresa i Justícia constitueix una oferta flexible i plenament adaptada, quan temps i desenvolupament, a les necessitats dels nostres alumnes. Per açò, el Màster es pot cursar en un o dos cursos acadèmics, sense que el preu final del Màster es veja afectat per aquest fet. La Universitat de València ofereix la possibilitat de fraccionar el preu del Màster (vid. la Guia de l'estudiant).

Nombre de places

El Màster en Dret, Empresa i Justícia constitueix una oferta d'excel·lència amb un alt prestigi i èxit. Per al curs 2024-2025 s'ofereixen 25 places de nova entrada.

Semipresencial

El Màster en Dret, Empresa i Justícia es caracteritza pel seu caràcter semipresencial i executiu. El mòdul I es cursa en format en línia, mentre que els mòduls II i III han de cursar-se necessàriament a València en format executiu, això és, intensiu, entre els mesos de gener i març de cada any (9/10 setmanes). El TFM (Mòdul V) i l'assignatura “Tècniques de defensa i exposició pública del TFM” (Mòdul IV, assignatura independent de 3 crèdits que no pot superar-se sense defensar el TFM), es realitzen, a elecció lliure de l'alumne, a València o al seu país d'origen sempre sota la supervisió directa, constant i personalitzada de professorat de primer nivell de la UV.