Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Ambiental Logo del portal

La Subcomissió de Treball Fi de Màster, per delegació de la Comissió Acadèmica del Màster, és l'encarregada d'avaluar les propostes de títols presentades pels alumnes. Integren aquesta subcomissió els següents professors: 

1. Aurora Seco Torrecillas (UV)
2. Nuria Martí Ortega (UV)
3. Ramón Barat Baviera (UPV)
4. José Ferrer Polo (UPV)

D'altra banda, l'avaluació del TFM suposa necessàriament una defensa pública del mateix enfront d'un tribunal constituït per tres membres (president i dues vocals). Addicionalment, el director del TFM podrà estar present en la defensa del treball, amb dret a veu, però no a vot.