Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Enginyeria Ambiental Logo del portal

UVEG 

 

L'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV), situada al Campus de Burjassot de la Universitat de València (UVEG), ve funcionant en el seu actual edifici des de setembre de 2011. Aquesta escola se situa al Campus de Burjassot, que es troba a 6 km del centre de València. Disposa de totes les infraestructures i equipaments necessaris per al desenvolupament de les activitats formatives del Màster en Enginyeria Ambiental.

Instal·lacions de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

L'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agrupa totes els espais en els quals es venien impartint les titulacions tècniques de la UVEG en un únic edifici, que compta amb les més modernes instal·lacions per a donar servei a l'alumnat de tots els Graus d'Enginyeria d'aquesta universitat, així com dels Màsters.

Resum d'instal·lacions del nou edifici de la ETSE-UV

A continuació es resumeixen les instal·lacions amb les quals compte li escola (no es consideren els espais Departamentals, tan sols els espais comuns del centre):

 

Tipus d'espai

Núm. espacis

Superficie (m2)

Administració del centre

11

345

Sala de lectura i depòsit de llibres

2

820

Sales d'estudi 

8

110

Saló de Graus

1

214

Sales de reunions

5

300

Delegació i associacions d'estudiants

6

132

Laboratoris docents

59

5.800

Aules teoria

18

2.000

 

D'aquesta manera, el conjunt de titulacions impartides en l'ETSE-UV, entre la quals es troba el Màster en Enginyeria Ambiental disposa d'espais suficients per a abordar la docència. A més, aquests espais propicien una major flexibilitat en els horaris, en reduir-se els problemes d'utilització simultània de laboratori o aules, i permet la realització de seminaris, tutories en grup i, en general, els tipus d'activitats associades a les noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge.

Concretament, el Màster en Enginyeria Ambiental, té assignades les següents instal·lacions:

 Laboratoris: El Departament d'Enginyeria Química disposa de laboratoris docents i d'investigació específics, dotats amb tot el necessari per a la realització de pràctiques relacionades amb l'àmbit de l'enginyeria ambiental. A més, en el departament es troben el Laboratori de Tecnologies de Medi Ambient, el Laboratori de GI2AM l'equipament del qual s'utilitza també per al desenvolupament dels Treballs Fi de Màster l'orientació del qual siga científica o tecnològica.

 Aules de teoria: Actualment, l' ETSE-UV destina al Màster en Enginyeria Ambiental 1 aula situada en el bloc 4, amb capacitat per a 64 alumnes.

 Aules informàtiques: Les aules informàtiques disposen dels recursos de programari necessari per a abordar la docència de les assignatures que ho requereixen. Es tenen signades aliances acadèmiques amb les principals empreses informàtiques per a proporcionar als nostres/as estudiants totes les eines necessàries per al seu aprenentatge pràctic. Així, es tenen signats convenis/contractes amb:

•     Microsoft (sistemes operatius i eines de desenvolupament)

•             Matlab

•             Mathcad

•             Polymath

•             AUTOCAD

•             ASPEN: University Package for Process Engineering

•             SimaPro

 

A part d'això, l' ETSE-UV compta amb els següents equipaments als quals el màster pot recórrer en el cas de ser necessari:

 Sala de Graus. A més de la sala d'actes de la biblioteca del Campus de Burjassot, es compta en la ETSE-UV amb una Sala de Graus de 214 m2.Tots els espais descrits anteriorment estan equipats amb infraestructura de suport a la docència, que inclou:

•             Pantalla de projecció

•             Projector de vídeo

•             Ordenador per al professorat

•             Projector de transparències

•             Connexió de xarxa, tant cablejada com sense fil (xarxa Eduroam).

•             Sistema d'àudio (només a les aules de teoria i sala d'actes).

A més, la Universitat de València disposa de la plataforma d'e-learning Aula Virtual que ofereix espais de grup virtuals com a suport als grups de docència presencial. La plataforma permet gestionar el lliurament d'activitats, realitzar qüestionaris, compartir documents, crear fòrums de discussió, realitzar notificacions per correu electrònic o disposar de calendaris propis i de grups, entre altres opcions.

Així doncs, les instal·lacions i materials de la ETSE-UV permeten impartir adequadament el Màster en Enginyeria Ambiental.

Biblioteca

El Campus de Burjassot disposa d'una biblioteca general, la Biblioteca “Eduard Boscà” que dona servei als sis Centres del Campus. La Biblioteca compta amb diverses sales de lectura en el propi edifici de la Biblioteca, més una sala addicional en l'edifici que actualment alberga a l'ETSE-UV, que estan obertes a alumnes/as i usuaris. Disposa també de sales d'accés restringit per al professorat, investigadors i estudiants de tercer cicle. En total, la Biblioteca disposa de 1030 llocs de lectura. A més, la Biblioteca té una sala d'actes (133 places) equipat amb un sistema de megafonia, projectors de vídeo, diapositives i transparències, i pissarra que se sol usar com a Saló de Graus i com a sala de conferències. La Biblioteca funciona amb horari 24h durant els períodes d'exàmens.

El catàleg dels fons disponibles a la Biblioteca es pot consultar a través de l'ordinador, existint terminals per a aquest ús en la mateixa Biblioteca. A més la Biblioteca disposa d'un servei de préstec interbibliotecari que permet obtindre llibres i articles de revistes dels fons d'altres biblioteques en un termini de temps raonable. La Universitat de València i, més específicament, la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria són conscients que l'èxit de les titulacions depén en gran manera que la Biblioteca dispose d'un fons adequat de textos de consulta. El mecanisme per al finançament de l'adquisició dels fons bibliogràfics destinats a les titulacions de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria inclou una partida destinada per la UVEG i una altra complementària del propi centre. La distribució de les partides es realitza de manera independent per a cadascuna de les titulacions del centre en funció de paràmetres relacionats amb el nombre d'estudiants (i crèdits) matriculats en cadascuna d'elles.

Finançament i manteniment de recursos materials per a la docència

La Universitat de València disposa d'una sèrie de programes per a la renovació i ampliació dels materials i instal·lacions docents i de suport a la docència. D'una banda, anualment es fa la convocatòria del Programa de millora i confort docent, dirigit a la renovació i/o incorporació d'elements a les aules. Per una altra, també es fa una convocatòria per a Laboratoris docents, tant per a la reposició de material com per a la creació de nous espais. El Servei d'Informàtica de la Universitat de València disposa també d'un programa de renovació d'equips informàtics a les aules informàtiques de tots els centres, de manera que –per fases– tot el material és substituït cada tres anys aproximadament. A més, la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria dedica una partida del seu pressupost a la reparació i renovació de material docent. Altres centres com la Biblioteca disposen també de les seues pròpies convocatòries i mecanismes per a la conservació de les instal·lacions i la compra de nous materials.

Criteris d'accessibilitat

La UVEG ha sigut pionera en el desenvolupament de mesures d'integració de persones amb discapacitat. Les instal·lacions de la UVEG compleixen amb caràcter general els criteris d'accessibilitat per a persones amb discapacitats i òbviament, també els recursos destinats als estudis d'Enginyeria Ambiental.

Existeix en la UVEG una Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) , que impulsen accions sinèrgiques entre diferents àrees i serveis de la Universitat que afecten, directa o indirectament, a aspectes d'accessibilitat, assessorament psico-educatiu i acadèmic, equiparació d'oportunitats, etc. de persones amb discapacitat que pertanyen a la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS). La Delegació desenvolupa diversos programes per a afavorir l'accessibilitat dels recursos de la UVEG (https://www.uv.es/unidad-integracion-personas-con-discapacidad/es/programas/accesibilidad-universal.html):

•             Accessibilitat Física, que es realitza en col·laboració amb la Unitat Tècnica, Servei de Manteniment i el Vicerectorat d'Infraestructura a fi d'eliminar la barreres arquitectòniques dels edificis, principalment dels més antics. Es pot accedir a una guia bàsica d'accessibilitat a edificis i serveis de la Universitat.

•      Accessibilitat electrònica, realitzada en col·laboració amb el Servei d'Informàtica de la Universitat de València s'han implementat les mesures necessàries perquè la web del màster i els serveis prestats mitjançant ella, siguen accessibles a tota la població.

UPV 

En aquest apartat s'inclouen, a més dels recursos, materials i serveis disponibles a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canales i Ports (ETSICCP) de la Universitat Politècnica de València (UPV), els recursos, serveis i plans d'acció de la UPV més relacionats amb el desenvolupament de les activitats formatives en la ETSICCP, podent obtindre una informació més completa sobre la resta de recursos i serveis de la UPV en http://www.upv.es.

Instal·lacions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canales i Ports

Es descriuen en aquest apartat els diferents espais físics disponibles per al desenvolupament de la docència en la ETSICCP. S'inclouen les aules ordinàries, les aules informàtiques i els laboratoris docents per a classes pràctiques.

  Laboratoris docents: En l'àmbit del màster, La ETSICCP compta amb diversos Laboratoris Docents per al desenvolupament de les pràctiques de laboratori de totes les matèries de la docència de les quals és responsable. Concretament, per a aquesta titulació es venen usant els laboratoris de Contaminació d'Aigües i d'Enginyeria Sanitària del Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient així com un laboratori específic del Departament de Biotecnologia per al desenvolupament de les pràctiques de laboratori de totes les matèries de la docència de les quals són responsables. A més,  per a l'elaboració dels Treballs Fi de Màster l'orientació del qual siga científica o tecnològica, es compta amb el Laboratoris de Tecnologies del Medi Ambient i Avaluació d'Impacte Ambiental de l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient-IIAMA.

  Aules de teoria: La dotació d'equipament disponible en les diferents aules ordinàries de la ETSICCP és la següent

•         Pissarra tradicional.

•         Ordinador en el lloc de professor

•         Connexió a xarxa.

•         Canó de projecció.

•         Pantalla amb accionament elèctric.

•         Sistema de megafonia.

•         Aparell reproductor DVD/VHS.

•         Presa auxiliar per a connexió d'un segon dispositiu informàtic o de vídeo

•         Retroprojector.

•         Climatització.

•         Cortines enfosquiment.

En l'actualitat, la ETSICCP posa a la disposició del Màster en Enginyeria Ambiental tres aules amb una capacitat de 48 alumnes cadascuna. A part d'aquestes, la ETSICCP compta amb 24 aules més repartides entre els diferents edificis que componen l'escola que poden ser usades per a altres activitats com la realització de proves d'avaluació

A més dels laboratoris i aules de teoria, la ETSICCP compte els espais que es detallen a continuació.

 Sala d'actes. La ETSICCP compta amb dues sales d'actes i dos salons de graus.

 Aules informàtiques: La ETSICCP compta amb 8 aules informàtiques completament equipades. Els ordinadors compten a més amb el programari necessari per a la impartició de les classes del Màster en Enginyeria Ambiental:

•             Microsoft (sistemes operatius i eines de desenvolupament)

•             Matlab

•             Mathcad

•             Polymath

•             AUTOCAD

•             DESASS

•             Rhyhab

•             WASP

•             EPANET

Biblioteca

La Biblioteca General de la UPV és l'encarregada de proveir i gestionar la documentació i informació bibliogràfica necessària per al suport a l'estudi, la docència i la investigació de la comunitat universitària, sent un dels seus objectius principals convertir-se en un Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació.

Actualment, la Biblioteca General està dotada amb unes infraestructures i uns equipaments que resulten indispensables per a realitzar la seua labor principal de suport a l'estudi, la docència i la investigació de la Comunitat Universitària. Compta amb una seu central al Campus de Vera, seus als campus d'Alcoi, Gandia i Blasco Ibáñez a València, així com diverses biblioteques de lliure accés a les Escoles (una d'elles en la ETSICCP –vegeu apartat següent).

En la seu central de la Biblioteca General se centralitzen la major part dels fons bibliogràfics de la UPV, l'Hemeroteca, i els serveis de catalogació, adquisició i noves tecnologies. Situada en un dels edificis contigus a la ETSICCP, compta amb una superfície de quasi 7000 m2, està dotada de més de 1600 llocs d'estudi i disposa de 18 cabines d'estudi. El seu horari d'obertura és ampli, comprén caps de setmana, quasi tots els festius i, en èpoques d'exàmens, roman oberta fins a les 3 h de la matinada.

Per a atendre les necessitats dels seus usuaris el servei de biblioteca de la UPV està dotat amb una plantilla de més de 100 professionals i disposa de 174 ordinadors per a ús del públic en general, a través dels quals, es pot accedir a tots els serveis en línia que la biblioteca ofereix: renovacions, consultes del préstec, llistes d'espera, accés a recursos electrònics, etc.

Els fons bibliogràfics en format paper, en la seua majoria de lliure accés, està compost per quasi mig milió de volums, repartits entre les diferents seus, i més de 600 publicacions periòdiques. Els fons bibliogràfics en format digital, que inclou tots els recursos electrònics subscrits per la Biblioteca de la UPV i que en la seua majoria són accessibles a text complet, superen les 80000 monografies, les 15000 publicacions periòdiques i es compta amb més de 80 bases de dades especialitzades.

Servei de documentació de la ETSICCP

El Servei de Documentació de la ETSICCP i la seua biblioteca es troben situats en la planta baixa de l'edifici 3 de l'escola (Bloc 4Q) i ocupa una superfície de 684 m². El seu horari és 8.00 a 21.00, de dilluns a divendres i les seues instal·lacions estan dividides en les següents àrees:

Àrea d'estudi: compta amb 174 llocs d'estudi distribuïts de la següent manera:

•             88 llocs en taules múltiples electrificades.

•             36 llocs individuals (12 electrificats i 4 d'ells adaptats)

•             40 llocs electrificats per a treball en grup (cabines)

•             4 llocs de lectura en Hemeroteca.

•             6 llocs en l'àrea de consulta.

Àrea de treball en grup: aquest àrea disposa de 4 cabines de treball en grup dotades de monitors per a connexió de portàtils, amb capacitat per a 10 persones cadascuna i amb possibilitat de reserva per a ús docent

Àrea de consulta bibliogràfica: en aquesta àrea es troben:

•             4 ordinadors amb accés a internet

•             4 ordinadors de consulta al catàleg

•             2 ordinadors de consulta de PFC

Hemeroteca

 

Quant al seu fons bibliogràfic, està format per uns 13000 exemplars, tant de monografies com de revistes, projectes, material audiovisual, etc. Tots aquests documents estan relacionats amb les diferents titulacions que s'imparteixen en la ETSICCP.

El fons bibliogràfic està organitzat per matèries. A cada grup de matèries li correspon un armari, prestatgeria o conjunt de prestatgeries en els quals es disposen els llibres de la mateixa matèria.

La col·lecció està en continu creixement. Les peticions es realitzen a través del personal de biblioteca assessorat pels professors que imparteixen les assignatures, però al mateix temps tant el personal docent dels departaments com els propis alumnes poden fer peticions a títol personal, el Servei de Documentació de la ETSICCP  ofereix el servei de préstecs del material bibliogràfic, excepte dels projectes finals de carrera, dels quals només es permet la consulta a la sala sempre que els alumnes autors l'hagueren autoritzat.

Addicionalment a la sala destinada al Servei de Documentació, la ETSICCP disposa d'una sala d'estudis per a la seua utilització per part de l'alumnat. Està situada en l'Edifici 2 i té capacitat per a 100 estudiants.

Previsió d'adquisició

Els programes anuals d'equipament docent ordinari de la UPV permeten un manteniment, reposició i adquisició dels recursos materials necessaris per a la impartició de docència. D'altra banda, sota els programes, també anuals, d'equipament docent extraordinari, des de la UPV s'atén la dotació dels recursos derivats de noves necessitats d'ordenació docent (adequació a les noves tecnologies, incorporació de noves metodologies actives, creació de nous laboratoris, dotació general a titulacions de nova implantació…).

En aquest sentit, les necessitats relatives a dotació material de recursos que puguen sorgir per l'obsolescència que puguen presentar els mitjans actuals i d'acord amb l'ordenació docent derivada del procés d'implantació de nous plans d'estudis, seran objecte dels corresponents projectes-sol·licitud que la ETSICCP formularà en les diferents convocatòries de plans d'equipament que promoga la UPV.

 

Per últim, cal destacar que el Màster en Enginyeria Ambiental disposa d'una aula d'informàtica pròpia amb 27 ordinadors portàtils instal·lats amb el programari necessari per al desenvolupament de les sessions de pràctiques informàtiques.

 

Finançament i manteniment de recursos materials per a la docència

La Universitat Politècnica de València, a través de les partides destinades a l'Equipament Docent inclòs en el seu pressupost anual, finança el manteniment, la renovació i ampliació dels materials i equips docents i de suport a la docència. Per part seua, les escoles i facultats, també a través dels seus pressupostos, s'encarreguen del manteniment, millora i ampliació si fora necessari, dels espais utilitzats en la impartició dels diferents títols.

 

Criteris d'accessibilitat

De la mateixa manera que la UVEG, la UPV desenvolupa mesures d'integració de persones amb discapacitat. Les instal·lacions de la UPV compleixen amb caràcter general els criteris d'accessibilitat per a persones amb discapacitats i òbviament, també els recursos destinats als estudis de Màster en Enginyeria Ambiental.

La UPV compta amb la Fundació CEDAT, dependent del Vicerectorat d'Assumptes Socials i Responsabilitat Social Corporativa, que ofereix informació i assessorament als membres de la comunitat universitària amb discapacitat, així com acompanyament i suport a l'aula. Presta ajudes tècniques per a l'estudi a aquells alumnes que, per les seues necessitats educatives especials, així ho requereixen. Promou i gestiona accions de formació i ocupació per a aquest col·lectiu dins i fora dels campus de la Universitat Politècnica de València, i presta diferents serveis des del seu Centre Especial d'Ocupació. Així mateix es realitzen projectes d'eliminació de barreres arquitectòniques i urbanístiques, Plans Integrals d'Accessibilitat, auditories en matèria d'accessibilitat, revisió de projectes i assessorament, i disseny de models ideals. (http://www.upv.es/entidades/cad/)

Per tots aquests aspectes, concloem afirmant que existeixen suficients recursos materials sent aquests adequats per a desenvolupar l'organització del títol i les activitats formatives.