Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

Transferència

La transferència de crèdits consisteix en incloure, en els documents acadèmics oficials del o la estudiant relatius a l'ensenyament en curs, la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no puguen ser reconeguts en la titulació a què accedeix.

Les matèries transferides no es tindran en compte als efectes de baremació de l'expedient.

La transferència no s'aplicarà en cas de simultaneïtat d'estudis.

Reconeixement

El reconeixement de crèdits suposa l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents als efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols a què fa referència l'article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

De la mateixa manera, l'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran als efectes de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que la dita experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al treball de fi de màster.

Procediment

El procediment de transferència o reconeixement l’ha d'iniciar l'estudiant amb la presentació de la sol·licitud mitjan la seu electrònica de la Universitat de València (http://entreu.uv.es).

Podrà sol·licitar el reconeixement i la transferència de crèdits en el moment de la matrícula, llevat que es tracte d'admissió amb estudis oficials parcials, i en este cas ha de consultar amb la Secretària del Centre.

Resolució

El Director/a o Degà/na del Centre, previ informe de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, resoldrà en un termini màxim de 3 mesos.

Normativa reguladora