Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Finances Corporatives Logo del portal

En l'assignatura Informació Financera Empresarial es pretén que el/l'alumne/a pugui tractar i entendre la informació financera externa de l'empresa i les seves característiques en funció de la normativa aplicable, des de la perspectiva dels diferents usuaris. Per a això, s'estudiarà el paper de la informació comptable en la presa de decisions d'inversió, tant des del punt de vista dels accionistes com dels creditors. S'analitzaran les característiques de la normativa aplicable en cada cas i les peculiaritats de les Pimes. Es tractaran partides específiques del balanç, els diferents tipus d'actius i passius, posant l'accent principalment en els instruments financers i les seves peculiaritats. Una vegada que el/l'alumne/a se hagi familiaritzat amb aquests conceptes, s'examinaran les eines d'anàlisis d'estats financers, centrant-se en els principals ràtios i magnituds.

Mitjançant l'assignatura Gestió Estratègica de Costos, es pretén que el/l'alumne/a pugui tractar i entendre la informació interna de l'empresa, des del punt de vista de gestió, i els informes interns per prendre decisions. Per a això, s'estudiarà la importància de la comptabilitat de gestió per a la racionalització de costos a les diferents àrees de l'empresa i aquelles variables que afecten al mateix, comprenent l'evolució de les despeses a costos, els tipus de costos existents i el seu tractament intern. Una vegada que el/l'alumne/a se hagi familiaritzat amb aquests conceptes, s'estudiaran les eines de gestió aplicables a l'organització, amb la finalitat d'analitzar, controlar i reduir els costos i obtenir una major rendibilitat empresarial. Tot això s'estudiarà tant per a empreses industrials, de serveis i comercials, així com per a entitats públiques i privades.