Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: ------

Crèdits optatius: 76

Treball fi de màster: 14

Codi titulació: 2153

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Mixta

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mastergenero

Places ofertes de nou ingrés: 50

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Socials

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Victoria Vázquez Verdera (Directora)
Empar Aguado Bloise
Encarna Canet Benavent
Mònica Gil Junquero
Elena Mut Montalvá
Mª José Reig Tarazona (PAS)

Observacions:

Aquest màster s'imparteix en dues modalitats de docència: Presencial, que correspon a l'itinerari "Orientació Investigadora" (grup P1 de matrícula) i On-line, que correspon a l'itinerari "Orientació Professional"(grup P2 de matrícula).

Interès acadèmic, científic o professional: La primera definició d’una figura professional denominada “agent d’igualtat”, la podem trobar el 1985 en un seminari organitzat pel Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional. En aquest seminari ja es va afirmar la necessitat sobre una formació universitària anterior (llicenciatura, diplomatura) un complement formatiu referit a: coneixements jurídics, econòmics, sociològics i de gestió, estudis sobre el feminisme, disseny i maneig de projectes d’acció positiva i tècniques d’avaluació, coneixements sobre la comunicació humana. Posteriorment, l’any 1991, l’Institut de la Dona va debatre en la seua reunió anual la intervenció de l’agent d’igualtat en l’àmbit local, comptant amb algunes publicacions anteriors com ara “Guía didáctica: Asesores para la Igualdad”. Alguns països de l’entorn europeu ja havien començat a regular aquesta figura professional. El 1994, la Classificació Nacional d’Ocupacions de l’INEM recull aquest tipus de figura professional, diferenciant entre Agent d’Igualtat i Promotora d’Igualtat d’Oportunitats en funció de la formació universitària. En aquests anys, diferents administracions locals han anat incorporant professionals d’aquest tipus a les seues plantilles laborals. L’any 2004 va ser un any prolix en trobades i congressos sobre el perfil de l’agent d’igualtat. El mes d’octubre es realitza a Pontevedra el I Congrés d’Agents d’Igualtat. El mateix mes se celebra el I Congrés de Castella i Lleó d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones. Simultàniament es creen associacions professionals d’agents d’igualtat a les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Cantàbria, País, Basc, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-la Manxa, Navarra, Madrid, Castell i Lleó i Andalusia. En paral·lel s’inicia un procés de configurar una Federació Estatal d’Associacions d’Agents d’Igualtat. A la Comunitat Valenciana, a través d’una iniciativa NOW promoguda per la Direcció General de la Dona, la Universitat de València forma la primera promoció d’Agents d’Igualtat l’any 1998. La primera promoció de què ixen titulades 27 estudiants constitueixen la primera xarxa d’atenció pública a la igualtat de les dones a la Comunitat Valenciana. El màster té una doble orientació: investigadora i professional. Es pretén complir tant els mandats emanats de la legislació específica en matèria d’igualtat com els relatius al desplegament de la Llei Orgànica d’Universitats. En relació amb les primeres cal destacar la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (art. 4.7) i Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (art. 25). Finalment, el RD 1397/2007 que desplega la LOU.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Estudis de Gènere

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: iu.estudis.dona@uv.es