Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat Logo del portal

 • CE1: Aconseguir el coneixement i el maneig dels textos legals a fi que es puguen percebre les desigualtats en les normes que regulen els drets.
 • CE2: Adquisició dels coneixements fonamentals sobre la història de la diferència de sexes, en els èpoques moderna i contemporània.
 • CE3: Capacitat per entendre i qüestionar el poder de la imatge quant a la naturalització dels estereotips de gènere i a la configuració desigual de limaginari sociosexual contemporani.
 • CE4: Potenciar el coneixement i el maneig de distintes teories (teories de la comunicació, teories feministes postestructuralistes, teoria psicoanalítica) per a lanàlisi del discurs.
 • CE5: Aprendre a relacionar els continguts de les assignatures del màster per obtenir una visió conjunta de les qüestions de gènere i la seua incidència en la millora de lorganització de la societat.
 • CE6: Capacitar els estudiants per dissenyar, elaborar i realitzar avaluacions de polítiques públiques des de la perspectiva de gènere.
 • CE7: Desenvolupar un projecte dinvestigació amb perspectiva de gènere.
 • CE8: Analitzar la construcció social dels sexes des dun enfocament interdisciplinari.
 • CE9: Conèixer el concepte i, sobretot, la justificació de les mesures dacció afirmativa.
 • CE10: Habilitats per seleccionar bibliografia i informació rellevants, tant en els recursos de suport en paper (a través de la biblioteca i lhemeroteca) com en cerques en Internet i accés a biblioteques virtuals.
 • CE11: Desenvolupar capacitats de comprensió de la complexitat del procés psicosocial que sustenta la violència contra les dones.
 • CE12: Adquirir coneixements per realitzar projectes que tant en el disseny com en laplicació i lavaluació impulsen polítiques públiques digualtat.
 • CE13: Conèixer institucions, entitats o empreses en què es pot exercir lexercici professional com a experta en gestió de polítiques digualtat.
 • CE14: Qüestionar els discursos hegemònics de les disciplines des d'una perspectiva crítica feminista.
 • CE15: Capacitar i aportar instruments d'anàlisi que permeten detectar les diverses manifestacions de discriminació sexual en el pensament científic, filosòfic, polític i ètic.
 • CE16: Conéixer els models teòrics i els principals arguments que es defenen en les tesis defeses per les autores o autors de les teories feministes i relacionar els problemes de les teories feministes amb la reflexió filosofico-teòrica."
 • CE17: Correcció i precisió en l'ús de la nova terminologia històrica produïda des de la historiografia feminista i habilitat per a analitzar i contextualitzar textos històrics i material iconogràfic relacionats amb els nous temes que es plantegen.
 • CE18: Manejar amb propietat els conceptes bàsics que afecten els grups, xarxes i moviments socials i desenrotllar una sensibilitat crítica, entesa com a capacitat de qüestionar els juís previs que organitzen l'experiència social en la vida quotidiana.
 • CE19: Conéixer instruments per a l'estudi de les migracions des de la perspectiva de gènere.
 • CE20: Desenvolupar la capacitat per a qüestionar els discursos hegemònics de les disciplines clíniques des d'una perspectiva crítica.
 • CE21: Desenvolupar la capacitat per a detectar i desxifrar els mecanismes discriminatoris i les implicacions de les condicions de vida en el desenrotllament de la salut i en la seua prevalença diferencial entre els sexes amb una perspectiva interdisciplinària en l'estudi de les relacions salut-malaltia.
 • CE22: Adquirir solidesa en els coneixements bàsics sobre les relacions violentes en el context de la discriminació de gènere, identificant i reconeixent diferents tipus de violència cap a les dones.
 • CE23: Capacitat per a formular estratègies de solució de problemes en diferents contextos discriminatoris en què desenrotllen pautes de relació de violència contra les dones. Desenrotllaments jurídics, intervenció i prevenció.
 • CE24: Aprendre a reconceptualitzar les categories i potenciar criteris que permeten l'avanç cap a una superació de la divisió sexual del treball que redunde en un major benestar individual i col·lectiu.
 • CE25: Conéixer ferramentes d'anàlisi sobre la cultura organitzacional actual, el mainstreaming de gènere i les estratègies d'igualtat d'oportunitats.
 • CE26: Conéixer el principi d'igualtat en el sistema jurídic espanyol i en el de la Unió Europea i les polítiques públiques europees, estatals, autonòmiques i locals per a la igualtat entre dones i hòmens.
 • CE27: Conéixer les metodologies qualitatives per a la comprensió i el diagnòstic de la realitat de les dones.
 • CE28: Analitzar l'organització social del treball: treball productiu, treball reproductiu.
 • CE29: Conéixer normes jurídiques reguladores de l'àmbit laboral des de la perspectiva de gènere.
 • CE30: Desenvolupar la capacitat d'observar la salut i la malaltia en les dones com a fenòmens multidimensionales (físic, psíquic i social) .
 • CE31: Conéixer els objectius i continguts d'una educació no sexista i desenrotllar la capacitat per a elaborar un projecte coeducatiu.
 • CE32: Capacitat d'identificació de les situacions de violència de gènere; detecció preventiva de l'inici dels cicles de violència i dels processos de dominació masculina. Coneixement dels recursos tant legals com de protecció existent.
 • CE33: Reconéixer i utilitzar adequadament els conceptes bàsics de les polítiques de benestar social des de la perspectiva de gènere.
 • CE34: Adquirir els coneixements teoricopràctics de com treballar amb dones des de la intervenció col·lectiva.
 • CE35: Conéixer l'abast de la participació social de les dones.
 • CE36: Conéixer la figura professional de l'Agent d'Igualtat.
 • CE37: Adquirir els coneixements pràctics per a realitzar projectes d'intervenció i plans d'igualtat en l'àmbit públic i en l'empresa privada.