Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament Logo del portal

A proposta de la Comissió de Coordinació Acadèmica del *Master, es constituirà una comissió integrada per:

  • 3 representants de l'àrea de Farmacologia: Mª Antonia Noguera, Miguel Martí i Rosa Giner
  • 2 representants de l'àrea de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica: Matilde Merino i Teodoro Zornoza
  • 1 representant del PAS: Mª Carmen Arce

Aquesta comissió s'encarregarà d'aplicar els criteris i procedir a l'admissió d'estudiants.

El nombre màxim d'estudiants que s'admetran per a realitzar el Màster serà de 40. La selecció es durà a terme d'acord als següents criteris:

  • Expedient acadèmic: 40%
  • Coneixements en matèries relacionades amb el *master: 20%
  • Beques o treballs de col·laboració amb els Departaments i Organismes implicats: 15%
  • Publicacions: 10%
  • Experiència professional: 10%
  • Altres mèrits: 5%

Com a criteri prevalent per a accedir al màster es respectarà la igualtat d'oportunitats dels estudiants provinents de diferents graus de formació o de l'àmbit professional, per la qual cosa l'aplicació del barem anterior ha d'ajustar-se ineludiblement a aquest criteri. Es contempla en l'estructura del Màster un mòdul d'anivellació/formació complementària i, a més, els estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, disposaran de serveis tutorials de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.