University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law, Business and Justice Logo del portal

Frequently asked questions

Informació pagament per a preinscrits

  • La manera d'abonar la matrícula és mitjançant targeta de crèdit
  • Procediment de pagament a través de la Sede electrónica

Preguntes freqüents

El Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia de la Universitat de València és un màster oficial?

Sí. El Màster està acreditat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i és oficial, produint plens efectes tant en el Regne d'Espanya com fora del mateix (Vid. Resolució de 16 de febrer de 2013, de la Universitat de València, per la qual es publica el pla d'estudis de Màster en Dret, Empresa i Justícia, Butlletí Oficial de l'Estat del 2 d'abril de 2013, Sec. III, pag. 25058, disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3551.pdf).

Qui pot cursar el Màster?

D'acord amb el que s'estableix en la Memòria de Verificació del Màster (punt 4.2.2. "Normes d'Admissió") per a accedir al Màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari reconegut oficialment per l'Espanya en Ciències Jurídiques. Al costat d'això es permet l'accés als llicenciats en Criminologia, Ciències Econòmiques, en Administració de l'Empresa i en Ciències Polítiques, així com aquells/as estudiants provinents de graus o dobles graus en els quals, almenys un 50% dels coneixements obtinguts siguen jurídics.

Com és la Universitat de València?

La Universitat de València va ser fundada en 1499. Té, doncs, més de 500 anys d'història. En tots els rànquings nacionals i internacionals, la nostra Universitat sol trobar-se entre les primeres Universitats espanyoles.

Com és la Facultat de Dret de València?

Amb més de 520 anys d'antiguitat, la Facultat de Dret de València és considerada entre les dues millors d'Espanya pels més prestigiosos rànquings acadèmics internacionals, com és, per exemple, l'índex de Shanghái.

El Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia permet accedir directament al Programa de Doctorat de la Facultat de Dret de la UV?

Si. El Màster permet sol·licitar directament l'admissió al programa de Doctorat en "Dret, Ciència Política i Criminología" de la Facultat de Dret de la Universitat de València.

Quin preu té el Màster?

En tractar-se d'un Màster oficial, el preu ve fixat anualment pel Govern de la Generalitat Valenciana. En el curs 2023-2024, el preu és de 35,34€ per crèdit. Això significa un total de 2.120,4 €. En el cas d'estudiants el títol dels quals provinga d'un país alié a l'Espai Europeu d'Educació Superior s'haurà d'abonar la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells i aquelles estudiants que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat, i expedit en un sistema educatiu alié a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran de realitzar el pagament electrònic de la taxa de 139,70 euros a través del propi formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament serà indispensable per a completar el procés de preinscripció.

Suposa una alteració del preu final del Màster el fet de cursar-ho en dos anys en lloc d'en un?

No. En ser un Màster Universitari Oficial el preu es fixa anualment pel govern. Es paga d'acord amb el nombre de crèdits matriculats en el primer i en el segon any, respectivament.

Quan es paga el Màster?

El Màster es paga segons s'indica en la guia de l'estudiant i pot ser fraccionat en determinades ocasions.

En quant temps es cursa el Màster?

El Màster s'adapta plenament a les necessitats de l'alumne, habitualment professional del Dret amb escassa disponibilitat de temps. En aquest sentit, el Màster es pot cursar en un o dos anys. L'alumne pot optar per matricular-se en els mòduls I i II durant el primer any, i de la resta el següent. Per exemple, l'alumne pot matricular-se en els mòduls I i II per al curs 2024-2025 i fer-ho en els restants en el curs de 2025-2026..

Què significa que el Màster és semipresencial?

Que el Màster és semipresencial significa que el mòdul I és online i els mòduls II i III es desenvolupen físicament a València. Per la seua banda l'assignatura “Defensa i exposició pública del TFM” i el TFM, corresponents als mòduls IV i V, es desenvolupen a València o en el lloc d'origen de l'alumne a elecció d'aquest, sempre sota la direcció d'un tutor especialitzat de la UV.

Què significa que el Màster és executiu?

El Màster busca adaptar-se al màxim al perfil dels seus alumnes, professionals que busquen ampliar els seus estudis a través d'una oferta acadèmica de qualitat pensada i dissenyada per a ells i que compten amb escàs temps. El Màster s'imparteix de manera concentrada. Els horaris es troben en aquesta mateixa web.

Com em preinscric en el Màster?

La preinscripció en el Màster és totalment online a través de la plataforma creada a este efecte per la Universitat de València - Preinscripció. Una vegada acceptat en el Màster, l'alumne haurà de matricular-se en la Universitat com qualsevol altre alumne de la mateixa. 

Des de quan i fins quan puc preinscriure'm en el Màster?

La preinscripció compta amb dues fases, habitualment entre febrer i setembre de cada any, que s'anuncia amb antelació suficient per la Universitat de València.

Puc matricular-me en el Mòdul  treball de fi de Màster sense haver cursat prèviament els altres tres mòduls?

No, precisament esta és una de les escasses limitacions que té el nostre Màster. Per a poder matricular-se en el Treball de Fi de Màster l'alumne haurà d'haver-se o estar matriculat en la resta de mòduls del Màster.

Puc defensar el Treball de finalització de Màster sense haver aprovat la resta d'assignatures del màster?

No, no puc. Per a defensar el TFM he d'haver superat totes les restants assignatures del màster.

Puc defendre el Treball de Fi de Màster online si viu fora de València?

Si, en línia amb la flexibilitat amb què s'articula el programa, es pot autoritzar la defensa online després de sol·licitar-ho l'alumne.

Fins a quan es pot defendre el treball final de màster?

La primera fase de defensa del treball final de màster finalitza entorn del 23 de juliol de cada any, mentre que la segona fase conclou entorn del 16 de setembre de cada any. Aquells alumnes que s'hagen matriculat en l'assignatura “Treball de Fi de Màster” i no procedisquen al seu defensa amb èxit abans d'aqueixa data hauran de tornar a matricular-se en la mateixa en el curs següent. Les dates exactes es troben en està web en l'apartat d'horaris.

La Universitat de València presta assistència als alumnes en la busca d'allotjament a València?

La Universitat compta amb un Servei d'Estudiants que recolza als nostres alumnes en tots els àmbits. Des de la Direcció del Màster i a sol·licitud de l'alumne estranger podem posar-ho en contacte amb altres alumnes estrangers que han cursat el nostre màster i que poden compartir amb ell totes les seues experiències i informació en este àmbit.

Puc rebre informació d'altres alumnes que hagen cursat el Màster?

A sol·licitud de l'alumne és habitual posar-se en contacte amb antics alumnes del Màster que ens informaran de les seues experiències vitals i professionals en el mateix.