University of Valencia logo Logo Master's Degree in Molecular Approaches in Health Sciences Logo del portal

Professors i investigadors

La selecció del professorat s'ha realitzat tenint en compte l'activitat professional del mateix de manera que tots i cadascun dels professors són especialistes en el tema o mòdul a impartir, en ser part de la seva labor diària. Els professors que imparteixen docència en el Màster posseeixen, en la seva majoria, una sòlida experiència docent en Tercer Cicle i en altres formes de docència, reglada o no.

Gairebé tots els professors dels grups proponents s'han responsabilitzat des de fa anys de Cursos de Doctorat dels programes de doctorat amb Esment de Qualitat “Senyalització Cel•lular i Patologies Associades” "Bioquímica Clínica-Mèdica i Immunologia", així com al Programa antecessor 030B "Bioquímica Clínica i Metgessa". Els investigadors de l'Institut de Biomedicina de València i del Centre d'Investigació Príncep Felipe, que s'incorporen a aquesta proposta de Màster, han impartit cursos i seminaris amb freqüència, disposant fins i tot algun d'ells, d'experiència en la docència universitària i de Tercer Cicle.

En tots els casos, l'experiència docent dels professors abasta els aspectes purament teòrics i els metodològics, ja que tots ells són investigadors actius. La incorporació d'un nombre significatiu d'investigadors suposa, a més, una expansió de les àrees d'investigació biomèdica que abasta el Programa i una major oferta de línies tutelades d'investigació per a la realització de la fase d'investigació que requereix la normativa vigent.

De manera concreta, els indicadors de qualitat del personal acadèmic del Màster, es resumeixen a continuació:

 1. Percentatge del total de professorat que són “Doctors”: 100%
 2. Categories acadèmiques del professorat disponible:
  • Catedràtics (CU): 9
  • Titulars d'Universitat (TU): 8
  • Professors Contractats Doctors: 1
  • Ajudants Doctors:1
 3. Nombre total de personal acadèmic a temps complet i percentatge de dedicació al títol:
  • 10 Professors a temps complet, amb percentatges variables de dedicació al títol (entre 8% i 25% de la dedicació total en POD, equivalents al interval entre 1,5 i 6,5 crèdits ee POD impartits).
 4. Nombre total de personal acadèmic a temps parcial i hores/setmana de dedicació al títol: 0
 5. Experiència docent agrupada en intervals:
  • El 100% del professorat té més de 10 anys d'experiència docent en titulacions de l'àmbit de les Ciències de la Salut en centres d'educació universitària.
 6. Experiència investigadora i acreditació en trams d'investigació reconegut:
  • El 50% té més de tres sexennis d'investigació reconeguts.
  • El 100% tenen més de 10 anys d'activitat investigadora en l'àmbit científic de les Ciències de la Salut.
 7. Per tractar-se d'un màster amb orientació investigadora, s'aporten les línies d'investigació dels professors participants en el mateix, tant en la impartició de docència com en l'adreça de treballs fi de màster.

Llistat del professorat per departaments

Departament de bioquímica i biologia molecular
Prof. Eulalia Alonso TU Metabolisme de la arginina en models animals de patologia metabòlica, Metabolisme de la arginina en pacients diabètics, Bioquímica de les poliaminas.
Prof. José Vicente Castell Ripoll CU Mecanismes moleculars de l'hepatotoxicidad per fàrmacs, Mecanismes de reaccions d'hipersensibilidad immunitària a fàrmacs.
Prof. María Teresa Donato Martín CONTR.DOCTOR. Bases bioquímiques de la Toxicologia Clínica.
    Bases moleculars de la patogenicidad de Candida albicans, Caracterització i tipado molecular de Candida albicans.
Prof. Pilar López TU Metabolisme de Xenobióticos. Estrès oxidativo i modulació postraduccional del CYP hepàtic. Bases moleculars de l'hepatitis autoinmune induïda per fàrmacs. Models in vitro i caracterització funcional d'enzims de biotransformación.
Prof. Ramiro Jover TU Desenvolupament de models cel·lulars hepàtics i no hepàtics amb capacitat de biotransformación de xenobióticos, Control de l'expressió gènica hepàtica en el transcurs de processos fisiopatológicos.
Prof. José Enrique O’Connor CU Estudi de mecanismes metabòlics en la citotoxicidad i mort cel·lular, Desenvolupament d'assajos per citometría de flux per a la detecció i quantificació de toxicitat, Desenvolupament d'aplicacions funcionals per la citometría de flux en Immunologia.
Prof. Guillermo Sáez CU Mecanisme d'acció citotóxica dels radicals lliures sobre sistemes biològics, Paper de l'estrès oxidativo en la carcinogenesis experimental i humana, Expressió de proto-oncogenes i gens supresores de tumors en la carcinogenesis humana.

Prof. Juan Viña,

Prof.Luis Torres,

Prof. Luis Franco

CU

TU

CU

Metabolisme d'aminoàcids i vitamina A, Bioquímica de Transportadors, Estudis d'expressió gènica en situacions de rellevància fisiopatológica.

Prof. Gerardo López

Prof. Jesús Salgado

Prof. Manuel Sánchez del Pino

CU

 

CU

AJ.DOCTOR

Tecnologíes de la Medicina Molecular
Prof. Juan Saus TU Jornadas Empresarials
Departament de Microbiologia
Prof. Lucas del Castillo CU       Tecnologíes de la Medicina Molecular                                                                                                                                                                      
Departament de Direccio d'Empreses 'Juan Jose Renau Piqueras', Facultat d'Economia
Prof.Justo Herrera Gómez TU             Jornades Empresarials                                                                                                                                                                                                                                  
Departament de Genética
Prof. Manuel Pérez Alonso TU            Jornades Empresarials