Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

Máster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària per la Universitat de València

Requisits per a l'accés a l'especialitat deFP-Empresa, comerç i turisme

Poden accedir a aquesta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseisquen la titulació de Grau (Llicenciatura o Diplomatura) en Empresarials, ADE, Economia, Turisme, Investigació i Tècniques de Mercat, Finances i Comptabilitat, International Business, Ciències Actuarials i Financeres, Relacions Laborals, CC del Treball, Publicitat i Relacions Públiques, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, Enginyer en Organització Industrial o Sociologia.

 

Aquells / es estudiants que no acrediten haver cursat alguna de les titulacions esmentades hauran de superar una prova que confirme el seu domini -a nivell de grau universitari- de les competències relatives a aquesta especialitat. La prova versarà sobre els continguts que s'inclouen en el següent temari.

 

Temari per a la prova d'accés a l'especialitat d'Empresa, Comerç i Turisme

 

1. Iniciativa emprenedora. Innovació i desenvolupament econòmic. Principals característiques de la innovació. Beneficis socials de la cultura emprenedora.

 

2. El caràcter emprenedor. Factors claus dels emprenedors: iniciativa, creativitat i formació. L'actuació dels emprenedors. El risc en l'activitat emprenedora.

 

3. Concepte d'empresari. Requisits per a l'exercici de l'activitat empresarial. Objectius personals versus objectius empresarials.

 

4. L'empresa i el seu entorn. L'empresa com a sistema. Funcions bàsiques de l'empresa. Diferents formes d'organització. L'organigrama.


 

5. L'entorn general de l'empresa. Entorn econòmic, social, demogràfic, cultural i mediambiental. L'entorn específic de l'empresa: clients, proveïdors i competència

 

6. L'estudi de mercat. Pla de màrqueting.

 

7. Cultura de l'empresa i imatge corporativa. L'ètica empresarial i els principis ètics d'actuació. Contribució de l'empresa desenvolupament sostenible. La responsabilitat social corporativa.

 

8. Creació i posada en marxa d'una empresa. Concepte jurídic d'empresa. Tipus d'empresa i elecció de la forma jurídica. Tràmits administratius per a la constitució d'una empresa.

 

9. Concepte d'inversió i fonts de finançament. Instruments de finançament bancari. Ajudes, subvencions i incentius fiscals. Viabilitat economicofinancera.

 

10. Pla d'empresa. Elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d'ajuts i subvencions.

 

11. Concepte de comptabilitat i nocions bàsiques. Operacions comptables: registre de la informació econòmica d'una empresa. La comptabilitat com a imatge fidel de la situació econòmica.

 

12. Anàlisi de la informació comptable. Llibres i documents obligatoris segons la normativa vigent. El Balanç i el Compte de resultats.

 

13. La fiscalitat de l'empresa. Obligacions fiscals de les empreses. Requisits i terminis per a la presentació de documents oficials.

 

14. Gestió administrativa. Documents necessaris per al desenvolupament de l'activitat econòmica. Documents de compravenda, mitjans de pagament i altres.

 

15. Fonament, naturalesa i propòsit de l'administració de les empreses i entitats del sector d'hoteleria i turisme. Funcions i objectius. Avaluació de les principals aportacions històriques a la teoria de l'administració empresarial.


 

16. La planificació empresarial en hostaleria i turisme. Valoració de la seva importància. Tipus de plans empresarials. Justificació del procés de planificació. 

17. Gestió i control pressupostaris en les empreses i entitats d'hoteleria i turisme. Justificació. Concepte i propòsit dels pressupostos. Cicle pressupostari. Tipus de pressupostos. Instruments de control empresarial no pressupostari. Tècniques de programació i control. Mètodes de càlcul de temps. 

18. El cicle comptable en les empreses del sector d'hoteleria i turisme. Formalització del compte de pèrdues i guanys i del balanç de situació. Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses d'hostaleria i turisme 

19. Anàlisi economicofinancera a les empreses del sector d'hoteleria i turisme. Interpretació financera dels balanços de situació i del compte de pèrdues i guanys. Anàlisi dels fluxos de fons de tresoreria (cash-flow). Anàlisi estàtic i dinàmic de la rendibilitat. Anàlisi de la liquiditat i l'endeutament. Fons de maniobra. Avaluació dels sistemes de cobrament i pagament. Valoració de les ràtios de liquiditat. Anàlisi de l'endeutament. Avaluació de l'estructura financera de les empreses. 

20. Avaluació d'inversions en el sector d'hostaleria i turisme. Tipus d'inversió més usuals. Mètodes per avaluar inversions segons cada tipus d'empresa: Pay-back, VAN, TIR. 

21. L'organització en les empreses i entitats d'hoteleria i turisme. Relació amb altres funcions gerencials. Patrons bàsics de departamentalització tradicional. Estructura i cultura organitzatives eficaces. 

22. La professionalitat en hostaleria i turisme. Anàlisi comparativa de les competències professionals Anàlisi dels coneixements, habilitats cognitives, destreses i actituds més significatius. Principis deontològics característics en el marc de cada subsector. 

23. Estadística descriptiva i anàlisi estadística en hostaleria i turisme. Tècniques i tipus d'anàlisis estadístiques. Aplicacions. 

24. El fenomen turístic. Valoració del fet turístic des de la perspectiva dels seus efectes econòmics, culturals, sociopolítics i mediambientals. Dinàmica dels fluxos turístics. Previsions de l'evolució futura del fenomen turístic. 

25. Mercat turístic. Procés global de prestació de serveis turístics. Caracterització de l'oferta turística. Caracterització i motivacions de la demanda turística internacional i espanyola. Procés global de creació i prestació dels serveis turístics en funció de les seues fases.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies