University of Valencia logo Logo Master's Degree in Public Health and Health Management Logo del portal

Regulations

 1. Specific regulations Master’s degree
 2. Specific regulations Doctoral studies
 3. Specific regulations UV-specific degrees
 4. General regulations
 5. Regulations of official equivalence and degrees
 6. Legalisation academic documents
 7. Job placements, Mobility and language recognition
 8. Scholarships
1. Specific regulations Master’s degree
2. Specific regulations Doctoral studies
 • Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, modifcat pel Reial Decret 534/2013, de 12 de julio, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
 • Acord 99/2014, de 24 de juny, del Consell de Govern de la Universitat de València, relatiu a l'accés als estudis de doctoratregulats pel Reial Decret 99/2011, desde titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades pel Reial Decret 1393/2007
 • Decret 159/2012, d’11 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen les escoles de doctorat.
 • Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral. (CG 29-XI-2011. Modificat CG 28-II-2012. Modificat en CG 29-X-2013).
 • Criteri d'equivalència dels estudis cursats en programes de doctorat adaptats al l'EEES amb els programes de doctorat amb regulacions anteriors. (CG 20-XII-2011).
 • Reglament per a la concessió de premis extraordinaris de doctorat. (CG 23-XII-2008. Modificat CG 21-XII-2012).
 • Barem per a la concessió dels premis extraordinaris de doctorat. (CG 21-XII-2012. Modificat CG 17-XII-2013).
 • Reglament per al nomenament de doctors o doctores honoris causa. (CG 17-XII-2013)
3. Specific regulations UV-specific degrees
4. General regulations (Studies, Students' Rights and Public Prices)
 • Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 107/2017.
 • Reglament d'avaluació i qualificació de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster. ACGUV 108/2017.
 • Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pels Reials Decrets 861/2010, 534/2013 i 96/2014, pel qual s’estableix l’ordenament dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, modificat pel Reial Decret 96/2014, modificat pel Reial Decret 22/2015, pel que s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior.
 • Ordre 86/2010, procediment per a la implantació d’ensenyaments universitaris oficials
 • Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
 • Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. ACGUV 127/2010.
 • Carta de Drets i Deures dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Decret 170/2019, 2 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2019/2020.
5. Regulations of official equivalence and degrees
 • Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació ideclaració d'equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat
 • Reial Decret 285/2004, modificat pel Reial Decret 309/2005, pels quals es regulen les condicions d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior.
 • Agreement 9/2016, Regulations for the declaration of equivalence of foreign higher education academic doctoral level.
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu al Títol.
 • Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.
 • Ordre ECD/760/2013, de 26 d’abril, per la que s’estableixen els requisits d’expedició del títol del programa Erasmus Mundus.
 • Llei 2/2008, de 17 d’abril, de la Generalitat, del Sistema Valencià de Títols i Acreditacions d’Educació Superior.
6. Legalisation academic documents
 • Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, por el que se determinan los funcionarios y autoridades competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961
 • Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se regula el procedimiento de emisión de apostillas en soporte papel y electrónico
 • Ordre de 16 de abril de 1990 sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de surtir efectes en l’estranger.
7. Job placements, Mobility and language recognition
8. Scholarships
 • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
 • Reial Decret 951/2018, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes, per al curs 2018/2019 i es modifica parcialment el reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.