Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Homologació títols estrangers: Cursos tutelats

Qui pots sol·lictar-los

Aquelles persones que han sol·licitat l’homologació del  seu títol al títol universitari oficial espanyol que habilita per a l’exercici de la professió d’Enfermeria i tenen una resolució “d’homologació condicionada” a la prèvia superació de requisits formatius complementaris

Procediment

 • Instància mitjançant Registre electrònic de la Seu Electrònica*
  * Seleccionar:
  Tipus d'òrgan al qual es dirigeix: “Centres”.
  Òrgan al qual es dirigeix: “Facultat d’Infermeria i Podologia”
 • Documentació:
  • Resolució Ministeri
  • Certificat de notes amb nota mitjana amb la seua equivalència al sistema espanyol, preferiblement.
  • Temari de les pràctiques realitzades a la seua Universitat d’origen en cas que la matèria de la qual se li sol·licita la superació de requisits formatius complementaris siga: “MODULO III: Prácticas Tuteladas”
  • Breu memòria de l’experiència laboral, si escau

Termini sol·licitud: 1 al 30 de juny de 2023

Criteris de prelació

Mitjana expedient

Es convocarà a una Entrevista/reunió de la persona candidata amb el coordinador de pràcticums de la FIP, per a determinar la viabilitat de la realització dels crèdits d'homologació (règim de realització dels pràcticums, semestres, horaris, etc.)

Places “Prácticas tuteladas”: no hi ha un nombre de places i llocs determinats. Dependrà de les places que l’alumnat del nostre centre deixe vacants una vegada finalitzada la matrícula (segona quinzena de setembre)