Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Homologació títols estrangers: Cursos tutelats

Qui pots sol·lictar-los

Aquelles persones que han sol·licitat l’homologació del  seu títol al títol universitari oficial espanyol que habilita per a l’exercici de la professió d’Enfermeria i tenen una resolució “d’homologació condicionada” a la prèvia superació de requisits formatius complementaris

Termini sol·licitud: 1 al 30 de juny de 2024

Procediment

 • Instància mitjançant Registre electrònic de la Seu Electrònica*
  * Seleccionar:
  Tipus d'òrgan al qual es dirigeix: “Centres”.
  Òrgan al qual es dirigeix: “Facultat d’Infermeria i Podologia”
 • Documentació:
  • Resolució Ministeri
  • Certificat de notes amb nota mitjana amb la seua equivalència al sistema espanyol, preferiblement.
  • Temari de les pràctiques realitzades a la seua Universitat d’origen en cas que la matèria de la qual se li sol·licita la superació de requisits formatius complementaris siga: “MODULO III: Prácticas Tuteladas”
  • Breu memòria de l’experiència laboral, si escau

Criteris de prelació

Mitjana expedient

Es convocarà a una Entrevista/reunió de la persona candidata amb el coordinador de pràcticums de la FIP, per a determinar la viabilitat de la realització dels crèdits d'homologació (règim de realització dels pràcticums, semestres, horaris, etc.)

Places “Prácticas tuteladas”: no hi ha un nombre de places i llocs determinats. Dependrà de les places que l’alumnat del nostre centre deixe vacants una vegada finalitzada la matrícula (segona quinzena de setembre)

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infancia i a l’adolescència, els estudiants que vulguen o hagen de realizar practiques que impliquen un contacte habitual amb menors, han d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia (més informació)