Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Transferència

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en els documents acadèmics oficials de l’estudiant, la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials anteriors i que no hagen conduït a l’obtenció d’un títol oficial.
Els mòduls, les matèries o les assignatures transferides no es tindran en compte per calcular la baremació de l’expedient.
La transferència no s’aplicarà en cas de simultanejar estudis llevat que renuncie a la simultaneïtat per abandó de dits estudis.

Reconeixement d'estudis superiors oficials universitaris

El reconeixement de crèdits consisteix a acceptar, per part de la Universitat, els crèdits cursats en ensenyaments oficials d’aquesta o altra universitat perquè computen en altres ensenyaments distints a l’efecte d’obtenir un títol oficial. Regles bàsiques de reconeixement:

  1. Almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica, si la titulació de destinació pertany a la mateixa branca que la d’origen.
  2. Altres crèdits corresponents a matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de destinació.
  3. Tots els altres crèdits sempre que hi haja adequació entre les competències i els coneixements entre les matèries d’origen i les que configuren la titulació de destinació.
  4. En cap cas es reconeixeran els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster.

En cas de crèdits obtinguts en estudis oficials d'ordenacions anterios, es tindran en compte les taules d'adaptació de les assignatures d'aquests plans d'estudis amb les assignatures dels nous plans d'estudis.

Reconeixement d'estudis superiors oficials no universitaris

Podran ser reconeguts crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials no universitaris, en la formació professional de grau superior i en programes de mobilitat, tant nacionals com internacionals. Recentment s'ha signat el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a travès de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les cinc universitats públiques valencianes per a determinar les correspondències entre el títols de tècnic/a superior de Formació Professional impartits en la CV i els títols universitaris de grau impartits, així com el reconeixement de crèdtis ECTS entre els títols esmentats: es convalidaran un mínim de 30 crèdits en el graus recollits en el Annex I del Conveni. Consulta aqueste i la web dels centres implicats. A mesura que es vagen signant convenis amb la resta de graus, se'ls donarà publicitat.

D'altra banda, l’experiència laboral i professional acreditada, i els ensenyaments universitaris no oficials podran ser reconeguts sense que superen, de forma conjunta, el 15% del total de crèdits que constituïsca el pla d’estudis.  Encara que, el reconeixement de crèdits procedents de títols propis, excepcionalment, podrà superar aquest percentatge o, si escau, ser reconegut, en la seua totalitat sempre que el corresponent títol propi haja estat extingit i substituït per un títol oficial.
També es poden reconèixer com a crèdits optatius de la titulació, fins un màxim de 6, per participació dels estudiants en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Procediment

Els procediments de transferència o reconeixement els ha d’iniciar l’alumne/a amb la presentació de la corresponent sol·licitud en la secretaria del seu centre.

Resolució

El/la degà/na o director/a, previ informe de la Comissió Acadèmica de Títol , resoldrà en un termini màxim d'un mes, si no, s’entendrà desestimada la petició.

Taxes

Per l’estudi de les sol·licituds i la incorporació a l’expedient dels crèdits reconeguts, s’aplicaran les taxes establertes per la Generalitat Valenciana per a cadascun dels supòsits.

Normativa Reguladora


Procedures for credit transfer and recognition

The applications of recognition will request  in the ordinary period of enrolment.
The ones of transfer anytime.
You may not enrol in subjects that you have requested validation, but a resolution may enable modification of the enrolment.

Documents1

  • Instance requesting the recognition and/or transfer  (this will fill up to the  SEU Electrònica de la Universitat de València (Estudi General) - ENTREU - Estudiantes - Expediente, Títulos y Matrícula - Reconocimiento y Transferencia de Créditos)  or presenting the following from to the Secretary of the centre.
  • Official academic certificate (original and photocopy for his collate) in which it state denomination of them matters, credits of the same, academic course and announcement in which they surpassed , as well as the qualifications obtained in base 10, in accordance with the RD1125/200322. If it is the case, European Supplement to the Title
  • Photocopy of the curriculum stamped by the institution if courses were taken in other universities
  • Syllabus, stamped by the department, stating the subjects taken and passed that you would like to have validated to the courses taught at this Faculty (if applicable, see 3)

1 The documentation has to present translated to the Spanish by a translator sworn if it is drafted in a different language to any one of the official tongues of the Universitat of València, be original, or if it is the case contribute copy of the same for his collate in the moment of the presentation and be properly legalised if the studies contributed are not of centres of upper education of countries of the European Union (more information on legalisation of documents - separated 3.2).
2 In the case of foreign studies, system of qualification and the translation of the credits
3It is not necessary to bring the syllabus to request the incorporation of subjects if the Faculty has previously been a favourable decision of the same validation (which must coincide with the University, Faculty, curriculum and subjects taken).

Validation guidelines (update 2022/04/05)

Recognitions of the degree of Nursing for students from other centres of the University of Valencia

Recognitions of the degree of Nursing for students from other institutions

Recognitions of degree of Podiatry for students from other centres of the University of Valencia

Recognitions of degree of Podiatry for students from other  institutions

 

Recognition of Basic Training subjects in Health Sciences

In the case of studies of Degree, recognise Basic Training subjects Health Sciences  of our degrees by the subjects of the studies of origin with the same character.

According to the article 4 of the Regulations on Recognition and Transfer of Credits at the University and Article 13 of RD 1393/2007, of 29 October, and  of the RD 861/2010, RD 43/2015 and RD 195/2016, that modifies the previous, recognise at least 15% of the credits of the total of the Degree corresponding to Basic Training in Health Sciences are recognised in the undergraduate degrees in Nursing and Podiatry for all students qualified in any study pertaining to the branch of Health Sciences.

The subjects of Basic Formation of Sciences of the Health are:

Undergraduate degree in Nursing   Undergraduate degree in Podiatry

34364 Human Anatomy
34365 Physiology
34366 Fundamentals of Biology and Biochemistry
34367 Fundamentals of Psychology in Health Sciences
34369 Biostatistics and IT applied to Health Sciences

 

34323 Human Anatomy
34324 Cell and Tissue Biology
34325 Physiology
34326 Biophysics and Biochemistry
34330 Psychology
34331 Biostatistics and IT

Even though students are entitled to the recognition of credits in basic training subjects they may, upon request and on a voluntary basis, complete the basic training subjects in order to achieve success in the remaining subjects.