Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

L'alumnat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials o estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya que desitgen ser canviar d'estudis oficials i/o universitat, han de sol·licitar l'admissió segons el següent procediment:

Requisits

Ser-li reconeguts un mínim de 30 crèdits.

Criteris

Els criteris d'admissió son els establerts a l'article 5è de la normativa reguladora.

Terminis

El termini per a demanar l'admissió en aquest centre, pel curs 2020/21, és del 1 al 24 de juliol de 2020.

La publicació de la llista d'admissió es realitzarà abans del 30 de setembre de 2020.

Nombre de places

  • Grau en Infermeria: 15 places
  • Grau en Podologia: 4 places
  • Grau en Infermeria (Ontinyent): 5 places, només s'impartix primer, segon i tercer curs, (docencia en valencià).

Procediment

Instància sol·licitant l'admissió (aquesta es complimentarà mitjançant la SEU Electrònica de la Universitat de València (Estudi General) - ENTREU - procediment Admissió per canvi d'estudis i/o universitat 20../20..1

1 A l'apartat Documentació, caldrà incloure la INSTÀNCIA de reconeixement de crèdits (consulteu l'apartat Transferència i reconeixement de crèdits abans d'emplenar-la).

Documentació a aportar2:

  • Certificació Acadèmica Oficial (original i fotocopia per al seu confrontado) en la que conste denominació de les matèries, crèdits de les mateixes, curs acadèmic i convocatòria en que es van superar, així com les qualificacions obtingudes en base 10, d'acord amb el RD1125/20033. Si és el cas, Suplement Europeu al Títol.
  • Programes de les matèries, cursades i superades, que aporta per a sol·licitar su reconeixement segellades per la universitat de procedència, en cas de no existir precedents (veure precedents a Transfèrencia i reconeixements de crèdits). Si per la grandària del fitxer no es puguera annexar, el pot enviar a fipsecretaria@uv.es o entregar la documentació a la Secretaria del centre.
  • Pla d'estudis de la titulació segellat per la universitat (si es tracta d'estudis d'altra universitat), en el qual es detallen, per a titulacions de Grau, les assignatures de Formació Bàsica de Ciències de la Salut.
  • Fotocòpia del document identificatiu (DNI, NIE, passaport).
  • Documentació que justifique les causes per les quals sol·licita l'admissió en aquesta Universitat.
  • En el cas d’estudis estrangers, justificant del abonament de la taxa corresponent a l'estudi de l'expedient; a més, si son  totals, renúncia a la sol·licitud d'homologació del títol pel Ministeri d'Educació i, en el cas de tindre una resolució d'homologació condicionada que ha expirat, còpia de la mateixa

2 La documentació ha de presentar-se traduïda a l'espanyol per un traductor jurat si està redactada en un idioma diferent a qualsevol de les llengües oficials de la Universitat de València, ser original, o si és el cas aportar còpia de la mateixa per al seu confrontat en el moment de la presentació i estar degudament legalitzada si els estudis aportats NO han estat cursats en centres d'educació superior de països de la Unió Europea (més informació sobre legalització de documents - apartat 3.2).
3 En el cas d'estudis estrangers, sistema de qualificació i la traducció dels crèdits.

Normativa reguladora

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy