Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

 

L'alumnat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials o estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya que desitgen ser canviar d'estudis oficials i/o universitat, han de sol·licitar l'admissió segons el següent procediment:

Requisits

Ser-li reconeguts un mínim de 30 crèdits.

Criteris

Els criteris d'admissió son els establerts a l'article 5è de la normativa reguladora.

Terminis

El termini per a demanar l'admissió en aquest centre, pel curs 2023/24, és de l'3 al 21 de juliol de 2023.

La publicació de la llista d'admissió es realitzarà abans del 30 de setembre de 2023.

Llista d'admissió i espera (18/09/2023)

Nombre de places

  • Grau en Infermeria: 15 places
  • Grau en Podologia: 4 places
  • Grau en Infermeria (Ontinyent): 5 places, (docencia en valencià).

Procediment

Instància sol·licitant l'admissió (aquesta es complimentarà mitjançant la SEU Electrònica de la Universitat de València (Estudi General) - ENTREU - procediment Admissió per canvi d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers 20../20..1

1 A l'apartat Documentació, caldrà incloure la INSTÀNCIA de reconeixement de crèdits (consulteu l'apartat Transferència i reconeixement de crèdits abans d'emplenar-la).

Documentació a aportar2:

  • Certificació Acadèmica Oficial (original i fotocopia per al seu confrontado) en la que conste denominació de les matèries, crèdits de les mateixes, curs acadèmic i convocatòria en que es van superar, així com les qualificacions obtingudes en base 10, d'acord amb el RD1125/20033. Si és el cas, Suplement Europeu al Títol.
  • Programes de les matèries, cursades i superades, que aporta per a sol·licitar su reconeixement segellades per la universitat de procedència, en cas de no existir precedents (veure precedents a Transfèrencia i reconeixements de crèdits). Si per la grandària del fitxer no es puguera annexar, el pot enviar a fipsecretaria@uv.es o entregar la documentació a la Secretaria del centre.
  • Pla d'estudis de la titulació segellat per la universitat (si es tracta d'estudis d'altra universitat), en el qual es detallen, per a titulacions de Grau, les assignatures de Formació Bàsica de Ciències de la Salut.
  • Fotocòpia del document identificatiu (DNI, NIE, passaport).
  • Documentació que justifique les causes per les quals sol·licita l'admissió en aquesta Universitat.
  • En el cas d’estudis estrangers, justificant del abonament de la taxa corresponent a l'estudi de l'expedient; a més, si son  totals, renúncia a la sol·licitud d'homologació del títol pel Ministeri d'Educació i, en el cas de tindre una resolució d'homologació condicionada que ha expirat, còpia de la mateixa

2 La documentació ha de presentar-se traduïda a l'espanyol per un traductor jurat si està redactada en un idioma diferent a qualsevol de les llengües oficials de la Universitat de València, ser original, o si és el cas aportar còpia de la mateixa per al seu confrontat en el moment de la presentació i estar degudament legalitzada si els estudis aportats NO han estat cursats en centres d'educació superior de països de la Unió Europea (més informació sobre legalització de documents - apartat 3.2).
3 En el cas d'estudis estrangers, sistema de qualificació i la traducció dels crèdits.

Normativa reguladora