Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Transferència

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en els documents acadèmics oficials de l’estudiant, la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials anteriors i que no hagen conduït a l’obtenció d’un títol oficial.
Els mòduls, les matèries o les assignatures transferides no es tindran en compte per calcular la baremació de l’expedient.
La transferència no s’aplicarà en cas de simultanejar estudis llevat que renuncie a la simultaneïtat per abandó de dits estudis.

Reconeixement d'estudis superiors oficials universitaris

El reconeixement de crèdits consisteix a acceptar, per part de la Universitat, els crèdits cursats en ensenyaments oficials d’aquesta o altra universitat perquè computen en altres ensenyaments distints a l’efecte d’obtenir un títol oficial. Regles bàsiques de reconeixement:

  1. Almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica, si la titulació de destinació pertany a la mateixa branca que la d’origen.
  2. Altres crèdits corresponents a matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de destinació.
  3. Tots els altres crèdits sempre que hi haja adequació entre les competències i els coneixements entre les matèries d’origen i les que configuren la titulació de destinació.
  4. En cap cas es reconeixeran els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster.

En cas de crèdits obtinguts en estudis oficials d'ordenacions anterios, es tindran en compte les taules d'adaptació de les assignatures d'aquests plans d'estudis amb les assignatures dels nous plans d'estudis.

Reconeixement d'estudis superiors oficials no universitaris

Podran ser reconeguts crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials no universitaris, en la formació professional de grau superior i en programes de mobilitat, tant nacionals com internacionals. Recentment s'ha signat el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a travès de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les cinc universitats públiques valencianes per a determinar les correspondències entre el títols de tècnic/a superior de Formació Professional impartits en la CV i els títols universitaris de grau impartits, així com el reconeixement de crèdtis ECTS entre els títols esmentats: es convalidaran un mínim de 30 crèdits en el graus recollits en el Annex I del Conveni. Consulta aqueste i la web dels centres implicats. A mesura que es vagen signant convenis amb la resta de graus, se'ls donarà publicitat.

D'altra banda, l’experiència laboral i professional acreditada, i els ensenyaments universitaris no oficials podran ser reconeguts sense que superen, de forma conjunta, el 15% del total de crèdits que constituïsca el pla d’estudis.  Encara que, el reconeixement de crèdits procedents de títols propis, excepcionalment, podrà superar aquest percentatge o, si escau, ser reconegut, en la seua totalitat sempre que el corresponent títol propi haja estat extingit i substituït per un títol oficial.
També es poden reconèixer com a crèdits optatius de la titulació, fins un màxim de 6, per participació dels estudiants en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Procediment

Els procediments de transferència o reconeixement els ha d’iniciar l’alumne/a amb la presentació de la corresponent sol·licitud en la secretaria del seu centre.

Resolució

El/la degà/na o director/a, previ informe de la Comissió Acadèmica de Títol , resoldrà en un termini màxim d'un mes, si no, s’entendrà desestimada la petició.

Taxes

Per l’estudi de les sol·licituds i la incorporació a l’expedient dels crèdits reconeguts, s’aplicaran les taxes establertes per la Generalitat Valenciana per a cadascun dels supòsits.

Normativa Reguladora


Procediment per sol·licitar el Reconeixement i la Transferència de crèdits

Les sol·licituds de reconeixement es realitzaran en el període ordinari de matrícula.
Les de transferència en qualsevol moment.
No es deuen matricular les assignatures de les quals es sol·licita el reconeixement; la resolució donarà dret a modificar la matrícula

Documentació1

  • Instància sol·licitant el reconeixement i/o transferència  (aquesta s'emplenarà mitjançant la SEU Electrònica de la Universitat de València (Estudi General) - ENTREU - Estudiants - Expedient, Títols i Matrícula - Reconeixement i Transferència de Crèdits) o presentant el següent formulari a la Secretaria del centre).
  • Certificació Acadèmica Oficial (original i fotocopia per al seu confrontado) en la que conste denominació de les matèries, crèdits de les mateixes, curs acadèmic i convocatòria en que es van superar, així com les qualificacions obtingudes en base 10, d'acord amb el RD1125/20032. Si és el cas, Suplement Europeu al Títol.
  • Certificat acadèmic oficial
  • Fotocòpia del pla d'estudis segellada pel centre, en el cas d'estudis cursats en altres universitats, en el qual es detallen les assignaturas de Formació Bàsica de Ciències de la Salut
  • Programa, segellat pel departament corresponent, de les assignatures cursades i aprovades que es volen utilitzar per convalidar assignatures dels estudis impartits per aquest Centre (si procedeix3). Si per la grandària del fitxer no es puguera annexar, el pot enviar a fipsecretaria@uv.es o entregar la documentació a la Secretaria del centre.

1 La documentació ha de presentar-se traduïda a l'espanyol per un traductor jurat si està redactada en un idioma diferent a qualsevol de les llengües oficials de la Universitat de València, ser original, o si és el cas aportar còpia de la mateixa per al seu confrontat en el moment de la presentació i estar degudament legalitzada si els estudis aportats NO han estat cursats en centres d'educació superior de països de la Unió Europea (més informació sobre legalització de documents - apartat 3.2).
2Certificació Acadèmica Oficial (original i fotocopia per al seu confrontado) en la que conste denominació de les matèries, crèdits de les mateixes, curs acadèmic i convocatòria en que es van superar, així com les qualificacions obtingudes en base 10, d'acord amb el RD1125/20033. Si és el cas, Suplement Europeu al Títol.
3 No caldrà aportar el programa per solicitar l'incorporació d'assignatures en el cas que hi haja precedent al Centre d'una resolució FAVORABLE de la mateixa sol·licitud de convalidació (han de coincidir Universitat, Centre, pla d'estudis i assignatures cursades)

Cuadre orientatiu de reconeixements (actualitzat a 05/04/2022)

Reconeixements del Grau d'Infermeria per alumnat procedent d'altres centres de la Universitat de València

Reconeiximents del Grau d'Infermeria per alumnat procedent d'altres institucions

Reconeiximents del Grau de Podologia per alumnat procedent d'altres centres de la Universitat de València

Reconeiximents del Grau de Podologia per alumnat procedent d'altres institucions

 

Reconeixement de les matèries de Formació Bàsica de Ciències de la Salut

En el cas d'estudis de Grau, es reconeixement les assignatures de Formació Bàsica de Ciències de la Salut dels nostres graus per les de la titulació de procedència amb el mateix caràcter.

D'acord amb l'article 4 del Reglament de Reconeixement i Transferència Crèdits de la Universitat de València i l’article 13 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre, i  del RD 861/2010, RD 43/2015 i RD 195/2016, que modifican l'anterior, es reconeixen almenys el 15% dels crèdits del total de la titulació corresponents a Formació Bàsica de Ciències de la Salut, en les titulacions de Grau en Infermeria i en Podologia, a tot/a titulat/da en qualsevol estudi pertanyent, a la universitat d'origen, a la branca de Ciències de la Salut d'acord amb ordenacions anteriors.

Les assignatures de Formació Bàsica de Ciències de la Salut són:

Grau en Infermeria   Grau en Podologia

34364 Anatomia humana
34365 Fisiologia
34366 Fonaments de biologia i bioquímica
34367 Fonaments de psicologia en ciències de la salut
34369 Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut

 

34323 Anatomia humana
34324 Biologia cel·lular i tissular
34325 Fisiologia
34326 Biofísica i bioquímica
34330 Psicologia
34331 Bioestadística i TICs

No obstant, l’alumnat, encara que tinga dret al reconeixement de matèries de formació bàsica, pot, a instància de part, de forma voluntària, completar la formació fonamental i necessària que el permeta abordar amb més garantia la resta de les matèries de la titulació.