University of Valencia logo Logo UV Office of the principal Logo del portal

Innovació

La Universitat de València realitza la seua vocació de lideratge intel·lectual des dels principis de racionalitat i universalitat que li són propis, facilitant, estimulant i acollint les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps del saber i del coneixement.

Progrés social i econòmic

Progrés social i econòmic que es concreta en el compromís de la Universitat de València amb el desenvolupament intel·lectual i material dels pobles i l’avanç del coneixement.

Transparència

Transparència en la gestió i diàleg obert amb la societat, que fomenta la participació, la confiança i el compromís amb la institució.

Facilitar la comunicació interna i el coneixement mutu entre els diferents grups d’interès que integren la comunitat universitària per fer possible el desenvolupament harmònic dels coneixements destinats al perfeccionament de les persones i de la seua convivència en una societat plural i democràtica.

Justícia

Justícia, que es concreta en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense que es produisca cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió, llengua, religió o qualsevol altra condició o circumstàncies personals o socials.

En l’àmbit intern, la Universitat de València promou mesures de reforç positiu a favor de la participació igualitària de tots els membres de la institució i en defensa de la llengua i cultura pròpies que constitueixen el nucli de la seua identitat. Igualment es promouen accions positives perquè les persones amb discapacitat puguen desplegar de manera plena i efectiva la seua activitat universitària.

Solidaritat i cooperació

Solidaritat i cooperació amb els distints grups d’interès amb què la institució interacciona en l’àmbit social, cultural, econòmic i acadèmic.

En l’àmbit acadèmic, la Universitat de València es compromet amb la creació d’oportunitats i condicions equitatives per al major nombre de persones (dimensió social de l’ensenyament superior).

Igualment, la Universitat de València coopera amb altres universitats i institucions acadèmiques, amb especial atenció a les universitats valencianes i a les pertanyents a l’àrea lingüística catalana, integrades en la xarxa de l’actual Institut Joan Lluís Vives.