Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

Innovació

La Universitat de València realitza la seua vocació de lideratge intel·lectual des dels principis de racionalitat i universalitat que li són propis, facilitant, estimulant i acollint les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps del saber i del coneixement.

Progrés social i econòmic

Progrés social i econòmic que es concreta en el compromís de la Universitat de València amb el desenvolupament intel·lectual i material dels pobles i l’avanç del coneixement.

Transparència

Transparència en la gestió i diàleg obert amb la societat, que fomenta la participació, la confiança i el compromís amb la institució.

Facilitar la comunicació interna i el coneixement mutu entre els diferents grups d’interès que integren la comunitat universitària per fer possible el desenvolupament harmònic dels coneixements destinats al perfeccionament de les persones i de la seua convivència en una societat plural i democràtica.

Justícia

Justícia, que es concreta en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones, sense que es produisca cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió, llengua, religió o qualsevol altra condició o circumstàncies personals o socials.

En l’àmbit intern, la Universitat de València promou mesures de reforç positiu a favor de la participació igualitària de tots els membres de la institució i en defensa de la llengua i cultura pròpies que constitueixen el nucli de la seua identitat. Igualment es promouen accions positives perquè les persones amb discapacitat puguen desplegar de manera plena i efectiva la seua activitat universitària.

Solidaritat i cooperació

Solidaritat i cooperació amb els distints grups d’interès amb què la institució interacciona en l’àmbit social, cultural, econòmic i acadèmic.

En l’àmbit acadèmic, la Universitat de València es compromet amb la creació d’oportunitats i condicions equitatives per al major nombre de persones (dimensió social de l’ensenyament superior).

Igualment, la Universitat de València coopera amb altres universitats i institucions acadèmiques, amb especial atenció a les universitats valencianes i a les pertanyents a l’àrea lingüística catalana, integrades en la xarxa de l’actual Institut Joan Lluís Vives.