Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

El rector o la rectora és la màxima autoritat de la Universitat de València.
N'ostenta la representació, n'exerceix el govern, en dirigeix la gestió i és responsable davant el Claustre, d'acord amb la llei i els Estatuts de la UV.

El rector o la rectora és elegit per la comunitat universitària per votació directa i per sufragi universal, lliure i secret. El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària, de la manera que estableix  l’article 101 dels Estatuts de la UV, per un període de quatre anys i amb possibilitat de només una reelecció consecutiva, entre els catedràtics i les catedràtiques en activitat de la Universitat de València. És nomenat per l’òrgan competent de la Generalitat.

Corresponen al rector o la rectora les competències següents:

 • Representar la Universitat, sense perjudici del seu deure de demanar autorització si la competència correspon a un altre òrgan de la Universitat.
 • Presidir tots els actes de la Universitat de València a què assistesca, sense perjudici de les precedències legalment establertes.
 • Investir els doctors i les doctores honoris causa i imposar la medalla de la Universitat.
 • Subscriure i denunciar convenis de col·laboració i cooperació amb altres universitats, administracions, persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
 • Acordar, i donar-hi el vistiplau, la convocatòria del Claustre, del Consell de Govern i de la Junta Consultiva, aprovar-ne l’ordre del dia i presidir-ne les reunions.
 • Executar els acords dels òrgans esmentats en l’apartat anterior i del Consell Social, i ordenar-ne i supervisar-ne l’execució en cas que corresponga a altres òrgans de la Universitat, amb advocació de les competències si fos necessari per garantir el compliment dels acords.
 • Determinar el nombre, la denominació i les competències dels vicerectorats.
 • Designar, nomenar i destituir els vicerectors i les vicerectores, el secretari o la secretària general, els vicesecretaris i les vicesecretàries i els vicegerents i les vicegerentes, si n’hi ha, i en general tots els càrrecs de lliure designació.
 • Nomenar i revocar el gerent o la gerenta, segons la legislació vigent.
 • Nomenar els titulars dels òrgans unipersonals de la Universitat i els dels òrgans col·legiats que haja de designar.
 • Convocar els processos selectius d’accés i provisió de places del personal de la Universitat i nomenar els membres dels corresponents tribunals i comissions de selecció.
 • Acordar la convocatòria de concursos públics per a la selecció de personal docent i investigador contractat laboral de durada determinada.
 • Nomenar els funcionaris i les funcionàries, i subscriure els contractes del personal que haja de prestar serveis en la Universitat.
 • Exercir la direcció superior sobre tot el personal que preste serveis en la Universitat.
 • Expedir els títols acadèmics i tots els que siguen de la competència de la Universitat de València.
 • Autoritzar i ordenar la despesa segons el que hi ha previst en el pressupost.
 • Aprovar les modificacions pressupostàries que no corresponguen a altres òrgans.
 • Exercir la potestat disciplinària sobre tots els membres de la comunitat universitària.
 • Interposar les reclamacions i els recursos en via administrativa i les accions judicials en nom de la Universitat i en defensa dels seus drets i interessos legítims.
 • Exercir totes les competències que li atribueixen la llei i aquests Estatuts, com també aquelles que no estiguen atribuïdes a altres òrgans.