Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

Els Estatuts de la Universitat de València atribueixen al rector o rectora les competències referides a la gestió de la Universitat. Per a assegurar-se el bon funcionament de la institució, el rector o la rectora es dota d'un Consell de Direcció en el qual delega les responsabilitats de gestió del govern de la institució.

L'actual Consell de Direcció està constituït per la rectora, la secretària general, el gerent, el delegat per a estudiants i pels següents vicerectorats:

 • Estudis
 •  Ordenació Acadèmica i Professorat
 •  Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació
 •  Investigació
 •  Innovació i Transferència
 •  Cultura i Societat
 •  Internacionalització i Multilingüisme
 •  Planificació, Qualitat i Tecnologies de la Informació
 •  Economia i Infraestructures
 • Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable
 • Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives

Els vicerectors i les vicerectores assisteixen el rector o la rectora en les seues tasques i exerceixen les competències que se’ls atribuesquen per assegurar el regular funcionament de la Universitat de València. Els vicerectors i les vicerectores són nomenats pel rector o la rectora entre els membres de la Universitat de València que compleixen els requisits legals. Així mateix, el rector o la rectora determina les denominacions dels vicerectorats i defineix les matèries de llurs competències.

Delegació de funcions

Publicada la Resolució del Rectorat de la Universitat per la qual es delega funcions en vicerectors, vicerectores, secretària general, gerent i altres òrgans universitaris:

 • Resolució del 20 de maig de 2022, del Rectorat, per la qual s’aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat (DOGV 30-5-2022).
 • Resolució de 8 de juny de 2022, de la rectora de la Universitat de València, per la qual es publica el canvi de denominació del Vicerectorat de Transformació Docent i Formació Permanent en Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació.(DOGV 22-6-2022).
 • Resolució de 5 de desembre de 2023, de la rectora de la Universitat de València, per la qual es modifica la delegació de competències en matèria de gestió econòmica descentralitzada, aprovada per Resolució de 20 de maig de 2022 (DOGV 9350, 30.05.2022).