Logo de la Universdad de Valencia Logo Registro General Logo del portal

Referencia Normativa Documento(s)
ACGUV 37/2021

Reglament d'accés als estudis universitaris de grau per a persones majors de 25, 40 i 45 anys. (CG 9-III-2021).

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

ACGUV 108/2017

Reglamento de evaluación y calificación de la Universitat de València para títulos de grado y de máster. (CG 30-V-2017).

ACGUV 107/2017

Reglamento de matrícula de la Universitat de València para títulos de grado y de máster. (CG 30-V-2017).

ACGUV 299/2011

Reglament del treball de fi de grau. (CG 20-XII-2011)

ACGUV 215/2010

Reglament de reconeixement acadèmic per participació en activitats culturals, esportives, de representació, solidàries i de cooperació. (CG 29-XI-2010)

ACGUV 158/2010

Criteris per a l'aprovació de programes de doble titulació de grau. (CG 27-VII-2010)

ACGUV 156/2010

Reglament sobre admissió d'estudiants/es amb estudis universitaris oficials parcials. (CG 27-VII-2010. Modificat CG 27-III-2012)

ACGUV 154/2009

Reglament de les Comissions Acadèmiques de Títol. (CG 22-VII-2009)

ACGUV 244/2006

Reglament de beques de col·laboració de la Universitat de València. (CG 28-XI-2006).