Logo de la Universdad de Valencia Logo Registro General Logo del portal

Referencia Normativa Documento(s)
ACGUV 199/2017

Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado de la Universitat de València. (CG 25-VII-2017).

ACGUV 111/2008

Criteris per a l'assignació de la docència de postgrau en els departaments de la Universitat de València. (CG 24-VI-2008)

 

Reglamentos de Máster

Referencia Normativa Documento(s)
ACGUV 108/2017

Reglamento de evaluación y calificación de la Universitat de València para títulos de grado y de máster. (CG 30-V-2017).

ACGUV 107/2017

Reglamento de matrícula de la Universitat de València para títulos de grado y de máster. (CG 30-V-2017).

ACGUV 182/2014

Reglamento regulador de los convenios de colaboración para el establecimiento de programas de doble titulación de másteres universitarios. (CG 28-X-2014).

 

Reglamentos de Doctorado

Referencia Normativa Documento(s)
ACGUV 137/2019

Reglament per a l'obtenció de la menció industrial en els títols de doctor i doctora expedits per la Universitat de València i model de conveni entre la Universitat de València i l'empresa corresponent per a la realització d'un doctorat industrial. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 206/2017

Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universitat de València. (CG 25-VII-2017. Modificado CG 10-VII-2018).

ACGUV 9/2016

Reglament regulador dels requisits i procediment per a la declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior a nivell acadèmic de doctor de la Universitat de València. (CG 2-II-2016).

ACGUV 97/2014

Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de València. (CG 24-VI-2014. Modificat CG 28-VI-2016. Modificat CG 25-VII-2017. Modificat CG 23-VII-2019. Correcció d'errades 15-X-2019)

ACGUV 99/2014

Accés als estudis de doctorat regulats pel RD 99/2011 des de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades pel RD 1393/2007. (CG 24-VI-2014)

ACGUV 316/2011

Criteri d'equivalència dels estudis cursats en programes de doctorat adaptats al l'EEES amb els programes de doctorat amb regulacions anteriors. (CG 20-XII-2011)

ACGUV 266/2011

Reglament sobre dipòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral. (CG 29-XI-2011. Modificat CG 28-II-2012. Modificat en CG 29-X-2013. Modificat CG 28-VI-2016. Modificat CG 31-X-2017)

IUV 9/2021

Instrucción de la Gerencia de la Universitat de València sobre la gestión económica de los estudios de máster universitario oficial.