University of Valencia logo Logo Registry Office Logo del portal

Reference Rules File(s)
L 39/2015

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

L 40/2015

Ley 40/2015, d'1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

RD 772/1999

RD 772/1999 sobre presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions

+ info

Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l'Administració General de l'Estat, l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals i el règim de les oficines de registre.

-info