Logo de la Universitat de València Logo Servei de Comptabilitat i Pressupost Logo del portal

Les quanties en concepte d´allotjament que s´hagen de satisfer i que siguen superiors a les regulades en l´Annex 1b del Pressupost han de ser autoritzades prèviament, a través del Servei de Comptabilitat i Pressuposts, per la Gerència, independentment de la partida o projecte en què es comptabilitze.

En el cas que la persona comissionada anticipe el pagament de despeses d'import superior als límits regulats en l´Annex 1b del Pressupost, el reintegrament amb càrrec al pressupost de la Universitat de València es limitarà a limport autoritzat.

Les factures que corresponguen abonar directament per la Universitat de València a les empreses o agències no excediran els imports autoritzats per aquest Annex o per la Gerència.

Es recomana que les reserves es facen amb anticipació per tal d ´aconseguir tarifes més econòmiques que compleixen amb els límits establits.